Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Z pośpiechem służyć

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Spo­tka­nie z Bogiem doma­ga się dopeł­nie­nia, czy­li spo­tka­nia z czło­wie­kiem. Tyl­ko ten czło­wiek ma pra­wo do rado­sne­go Magni­fi­cat, któ­ry spo­ty­ka się z Bogiem w wie­rze, a z czło­wie­kiem w miło­ści. Kto z entu­zja­zmem odpo­wie­dział „tak” na Boże woła­nie, ten zawsze będzie szedł z pośpie­chem, by słu­żyć dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Co to zna­czy „spiesz­nie”? Sta­ro­żyt­ni mówi­li: „bez zbęd­nych popa­sów”. W tym „pośpie­chu” spraw­dza się jakoś auten­tycz­ność spo­tka­nia z Bogiem; spo­tka­nie z Bogiem sta­je się bar­dziej wia­ry­god­ne. Gdy czło­wiek auten­tycz­nie spo­ty­ka się z Bogiem, szyb­ko docho­dzi do zro­zu­mie­nia, że Bóg nie jest tyl­ko dla nie­go. Pra­gnie rado­wać się Nim z inny­mi: „Gorą­co bowiem pra­gnę was zoba­czyć, aby wam uży­czyć nie­co daru ducho­we­go dla wasze­go umoc­nie­nia, to jest, aby­śmy się u was nawza­jem pokrze­pi­li wspól­ną wia­rą – waszą i moją” – uczy św. Paweł (Rz 1,11). Spo­tka­nie wie­rzą­cych w Chry­stu­sa nie jest spo­tka­niem towa­rzy­skim, klu­bo­wym, lecz jest spo­tka­niem cha­ry­zma­tycz­nym. Jest wza­jem­nym obda­rza­niem się tym, co mają naj­cen­niej­sze­go – wspól­ną wia­rą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Wąwol­ni­cy, 6 IX 2015 r.