Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 2,18–24; Hbr 2,9–11; Mk 10,2–16

CO BÓG ZŁĄCZYŁ, TEGO CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA

Fot. Ks. Z. Pytel

Fary­ze­usze przy­stą­pi­li do Jezu­sa i chcąc Go wysta­wić na pró­bę, pyta­li Go, czy wol­no mężo­wi odda­lić żonę. Odpo­wia­da­jąc zapy­tał ich: Co wam naka­zał Moj­żesz? Oni rze­kli: Moj­żesz pozwo­lił napi­sać list roz­wo­do­wy i odda­lić. Wów­czas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwar­dzia­łość serc waszych napi­sał wam to przy­ka­za­nie. Lecz na począt­ku stwo­rze­nia Bóg „stwo­rzył ich jako męż­czy­znę i kobie­tę: dla­te­go opu­ści czło­wiek ojca swe­go i mat­kę i złą­czy się ze swo­ją żoną, i będą obo­je jed­nym cia­łem”. A tak już nie są dwo­je, lecz jed­no cia­ło. Co więc Bóg złą­czył, tego czło­wiek niech nie roz­dzie­la. W domu ucznio­wie raz jesz­cze pyta­li Go o to. Powie­dział im: Kto odda­la żonę swo­ją, a bie­rze inną, popeł­nia cudzo­łó­stwo wzglę­dem niej. I jeśli żona opu­ści swe­go męża, a wyj­dzie za inne­go, popeł­nia cudzo­łó­stwo. Przy­no­si­li Mu rów­nież dzie­ci, aby ich dotknął; lecz ucznio­wie szorst­ko zabra­nia­li im tego. A Jezus widząc to obu­rzył się i rzekł do nich: Pozwól­cie dzie­ciom przy­cho­dzić do Mnie, nie prze­szka­dzaj­cie im; do takich bowiem nale­ży kró­le­stwo Boże. Zapraw­dę powia­dam wam: Kto nie przyj­mie kró­le­stwa Boże­go jak dziec­ko, nie wej­dzie do nie­go. I bio­rąc je w obję­cia, kładł na nie ręce i bło­go­sła­wił je.
ROZWAŻANIE
Jezus przy­po­mi­na pier­wot­ny zamysł Boga doty­czą­cy mał­żeń­stwa. Pod­kre­śla nie­ro­ze­rwal­ność mał­żeń­stwa, tym samym wska­zu­je na wyjąt­ko­wą war­tość wier­nej miło­ści. Obro­na nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­skiej to tro­ska o peł­ny kształt miło­ści, któ­rej nie­zbęd­ną cechą jest wier­ność do koń­ca. O takiej miło­ści zwy­kle marzą ludzie mło­dzi, o takiej miło­ści myślą, gdy wstę­pu­ją w zwią­zek mał­żeń­ski. Poprzecz­ka posta­wio­na wyso­ko. Bar­dzo wyso­ko. Nie każ­de­mu dane jest taki wynik uzy­skać. Ale to nie zna­czy, że poprzecz­kę trze­ba zli­kwi­do­wać. Prze­ciw­nie, nale­ży o niej jesz­cze bar­dziej pamię­tać. I pro­sić Pana o pomoc.

rs