Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga – Prawda – Życie

RÓŻANIEC ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Chy­ba każ­dy kato­lik koja­rzy paź­dzier­nik z modli­twą różań­co­wą, wie­lu Pola­ków, zwłasz­cza star­szych łączy 16 dzień tego mie­sią­ca z pamięt­ną chwi­lą, kie­dy to w 1978 roku Karol Woj­ty­ła został wybra­ny na papie­ża. Zapra­sza­my dzi­siaj do pod­ję­cia modli­twy różań­co­wej, w któ­rej sko­rzy­sta­my z naucza­nia świę­te­go Jana Paw­ła II. Poniż­sze roz­wa­ża­nia zosta­ły zain­spi­ro­wa­ne ency­kli­ka­mi, adhor­ta­cja­mi i homi­lia­mi nasze­go świę­te­go roda­ka.

CZĘŚĆ PIERWSZA TAJEMNICE RADOSNE

1 ZWIASTOWANIE
Mary­ja swo­ją zgo­dą spra­wi­ła, że wypeł­ni się wola Boża wobec świa­ta. Są w naszym życiu chwi­le, w któ­rych Pan Bóg pyta nas o zgo­dę. Od tego, jaką podej­mie­my decy­zję zale­ży, czy przy­szłość będzie prze­bie­ga­ła według zamy­słów Naj­wyż­sze­go…
2 NAWIEDZENIE
Świę­ta Elż­bie­ta z zachwy­tem zawo­ła­ła: „Bło­go­sła­wio­naś, któ­raś uwie­rzy­ła!”. Naj­pięk­niej­szy jest czło­wiek, któ­ry zaufa Bogu, czy­li w każ­dej sytu­acji, jaką napo­tka będzie sta­wiał pyta­nie „Jakie Boże zada­nie mam wypeł­nić?”. Tyl­ko wte­dy dzie­je świa­ta będą biec według zamie­rzo­ne­go przez Stwór­cę pozy­tyw­ne­go pla­nu, tyl­ko wte­dy, gdy czło­wiek nie będzie pró­bo­wał Boga popra­wiać. Tak samo jest z dzie­ja­mi czło­wie­ka.
3 NARODZENIE
Bóg jest nadzie­ją. To nie tyl­ko praw­da wia­ry, nie tyl­ko zda­nie teo­lo­gicz­ne. Syn Boży przy­jął na Sie­bie odrzu­ce­nie zatro­ska­nych o to, co mate­rial­ne, przy­jął skrom­ne dary od paste­rzy z ówcze­sne­go mar­gi­ne­su spo­łecz­ne­go. Nie ma czło­wie­ka, w któ­rym nie chciał­by się naro­dzić Zba­wi­ciel.
4 OFIAROWANIE
Syme­on wypo­wie­dział pro­roc­two: miecz bole­ści dla Maryi. Ale jest to miecz, któ­ry oddzie­la dobro od zła, miecz, któ­ry zada­je cier­pie­nie, ale jest to cier­pie­nie zjed­no­czo­ne ze zbaw­czą męką Jezu­sa Chry­stu­sa. Nie trze­ba się bać cier­pie­nia, sko­ro w jed­no­ści ze Zbaw­cą może ono zbli­żać do zba­wie­nia.
5 ODNALEZIENIE
Mary­ja z Józe­fem są mądrzy Bożą Mądro­ścią. Wie­dzą, że trze­ba szu­kać Jezu­sa, szu­ka­ją Go w świą­ty­ni. Ogar­nij­my modli­twą wszyst­kich, któ­rzy zagu­bi­li sens życia, cier­pie­nia, któ­rzy nie umie­ją odróż­niać zasa­dzek sza­ta­na od natchnień Ducha Świę­te­go, aby szu­ka­li Boga tam, gdzie moż­na Go zna­leźć.

CZĘŚĆ DRUGA TAJEMNICE ŚWIATŁA

6 ROZPOZNANIE
Świę­ty Jan Chrzci­ciel dłu­go przy­go­to­wy­wał się na tę chwi­lę. Przez wie­le lat modlił się, by w sto­sow­nej chwi­li roz­po­znać Syna Boże­go. Pamię­taj­my o tych, któ­rzy poświę­ci­li się modli­twie, aby wypra­co­wa­na przez nich spo­strze­gaw­czość poma­ga­ła nam wszyst­kim w roz­po­zna­wa­niu woli Pana Boga. Nie bój­my się ich pytać, pro­sić o modli­twę.
7 WINOWODY
Stwór­ca nie tyl­ko jest imma­nent­ny – czy­li nie tyl­ko Jego myśl jest w każ­dym stwo­rze­niu, On – po ludz­ku mówiąc – jest zain­te­re­so­wa­ny każ­dym czło­wie­kiem w jego chwi­lach uro­czy­stych i codzien­nych, zwy­czaj­nych. Każ­da chwi­la może być prze­ży­wa­na w jed­no­ści ze Zba­wi­cie­lem. O ile tyl­ko zapro­si­my Go do sie­bie.
8 BOGACTWO SŁOWA
Jed­ną z naj­waż­niej­szych umie­jęt­no­ści w życiu czło­wie­ka wie­rzą­ce­go jest odna­le­zie­nie słów Jezu­sa, któ­re pasu­ją do wyda­rzeń w aktu­al­nej chwi­li prze­ży­wa­nych. Zawsze moż­na zna­leźć Boże wska­zów­ki pasu­ją­ce do każ­dej chwi­li nasze­go życia.
9 DOTKNIĘCIE CHWAŁY
Są chwi­le, w któ­rych Pan Bóg daje nam odczuć Swój Maje­stat, ale może­my też takie chwi­le przy­wo­ły­wać – war­to świa­do­mie cie­szyć się każ­dą chwi­lą, w któ­rej Bóg w nas zwy­cię­ża, są to chwi­le, w któ­rych szcze­gól­nie zwy­cię­ża Zmar­twych­wsta­nie.
10 HOSTIA
Nie przy­pad­kiem Jezus pozo­stał w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, nie przy­pad­kiem by od Nie­go, klę­ka­jąc przed Hostią, uczyć się dobre­go spoj­rze­nia na świat i ludzi.

CZĘŚĆ TRZECIA TAJEMNICE BOLESNE

11 OGRÓJEC
Pan Jezus po ludz­ku bał się tego, co mia­ło się wyda­rzyć. Ale ten natu­ral­ny lęk oddał Ojcu, by zło nie zwy­cię­ży­ło, by każ­dy czło­wiek od tej chwi­li wie­dział, gdzie szu­kać wier­no­ści, odwa­gi i wytrwa­ło­ści.
12. BICZOWANIE
Ból nie ogra­ni­cza wol­no­ści czło­wie­ka. Biczo­wa­nie Jezu­sa jest cier­pie­niem, któ­re pod­no­si, bo kto wezwie Jego Imie­nia zyska nowe Imię, utwier­dzi swo­ją god­ność, będzie miał siłę, by nie­złom­nie strzec skar­bu wiel­ko­ści czło­wie­ka wobec nie­przy­ja­ciół Krzy­ża.
13 KORONACIERNI
Nie tyl­ko nało­że­nie koro­ny cier­nio­wej poni­ża w oczach ludzi, wymy­ślo­no wie­le, nie­po­trzeb­nie wie­le spo­so­bów poni­ża­nia. Nie musi­my dołą­czać do tych, co poni­ża­ją, prze­ciw­nie, może­my za nich prze­pra­szać, może­my za nich poku­to­wać. Patrząc na Jezu­sa uko­ro­no­wa­ne­go cier­niem może­my szu­kać spo­so­bów umac­nia­nia poni­ża­nych.
14 DROGA NA GOLGOTĘ
Gdy spo­ty­ka­ją nas prze­ciw­no­ści może­my nauczyć się patrzeć na nie jak na dro­gę krzy­żo­wą, czy­li dro­gę, na koń­cu któ­rej jest zmar­twych­wsta­nie.
15 ŚMIERĆ
Świę­ty Paweł uczy, że śmierć to nie tyl­ko zakoń­cze­nie życia – zachę­ca, byśmy „umie­ra­li dla świa­ta, dla sie­bie”. Śmierć tak rozu­mia­na może być źró­dłem nasze­go wzra­sta­nia, budo­wa­niem wiel­ko­dusz­no­ści. Śmierć Chry­stu­sa to sku­tek naszych grze­chów, zjed­no­cze­ni z Chry­stu­sem umie­ją prze­rwać łań­cuch zła, umie­ją nie powie­lać cier­pie­nia.

CZĘŚĆ CZWARTA TAJEMNICE CHWALEBNE

16 ZMARTWYCHWSTANIE
Chry­stus zwy­cię­żył! Wyszedł z zapie­czę­to­wa­ne­go i strze­żo­ne­go przez stra­że gro­bu, bo czło­wiek Boga nie zwy­cię­ży. Nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści wola Stwór­cy zawsze będzie speł­nio­na, nawet wte­dy, gdy ludzie mają inne zda­nie, nawet, gdy ludzie zro­bią wszyst­ko, co w ich mocy, by było ina­czej. Nie­ste­ty, każ­dy sprze­ciw czło­wie­ka jest źró­dłem cier­pie­nia, ale pamię­ta­jąc o zmar­twych­wsta­niu widzi­my, że zło już prze­gra­ło, tyl­ko wal­czy w ago­nii.
17 WNIEBOWSTĄPIENIE
Chry­stus wra­ca do Sie­bie. War­to czę­sto myśleć, że tam, gdzie On jest też będzie­my u sie­bie, war­to czę­sto tam kie­ro­wać swo­je tęsk­no­ty i modlić się, aby za nie­bem tęsk­ni­li ci, któ­rych kocha­my.
18 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Boga same­go, Duch posła­ny przez Ojca i Syna jest zawsze goto­wy, by nas odwie­dzić, by w nas zamiesz­kać, by nas umac­niać i pro­wa­dzić. Zawsze przyj­dzie, gdy Go o to pro­si­my, gdy zjed­no­cze­ni z naszym Anio­łem Stró­żem szu­ka­my tego, co dobre, gdy zro­zu­mie­my, że mało­dusz­ność zamy­ka nasze ser­ca na dzia­ła­nie Boże­go Ducha.
19 WNIEBOWZIĘCIE
Nie mogło zabrak­nąć Mat­ki w Kró­le­stwie Ojca, któ­ry wezwał Mary­ję, by z wol­nej woli przy­ję­ła macie­rzyń­stwo Syna Boże­go. Nie zabrak­nie w Bożym Kró­le­stwie niko­go, kto przyj­mu­je Jezu­sa do swe­go ser­ca, do swe­go życia.
20 UKORONOWANIE MARYINIEBIE
Wie­lu ludzi odkry­ło, że wsta­wien­nic­two Kró­lo­wej Nie­ba jest nie­wąt­pli­wie sku­tecz­ne, wie­lu ludzi powie­rza się Jej opie­ce, wie­lu piel­grzy­mu­je do miejsc Jej kul­tu, Jej obja­wień. Zawsze moż­na dołą­czyć do ludzi, któ­rzy modlą się na Różań­cu, do tych, któ­rzy wie­dzą, jakie jest miej­sce Maryi w histo­rii zba­wie­nia.

Ks. Zbi­gniew Kapłań­ski