Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obrona życia

Cokol­wiek uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci moich
naj­mniej­szych, Mnie­ście uczy­ni­li (Mt 25,40)
Wszyst­ko, o co w modli­twie pro­si­cie, sta­nie się wam, tyl­ko
wierz­cie, że otrzy­ma­cie (Mk 11,24)
I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie,
żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia (św. Jan Paweł II,
Nowy Targ, 8 czerw­ca 1979 r.)

XXXV-LECIE KRUCJATY MODLITWYOBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

12 paź­dzier­ni­ka 1980 roku gru­pa kato­li­ków świec­kich roz­po­czę­ła sys­te­ma­tycz­ną modli­twę w inten­cji obro­ny życia poczę­tych dzie­ci. W 1980 r. sfor­mu­ło­wa­no dwa wiel­kie modli­tew­ne cele Kru­cja­ty: u obu­dze­nie sumie­nia nasze­go Naro­du i uwraż­li­wie­nie każ­de­go Pola­ka na wiel­ką, nie­na­ru­szal­ną war­tość i god­ność każ­de­go czło­wie­ka od chwi­li poczę­cia, u proś­ba do Wszech­moc­ne­go Boga o anu­lo­wa­nie obo­wią­zu­ją­cej wów­czas, jesz­cze z cza­sów ter­ro­ru sta­li­now­skie­go, usta­wy abor­cyj­nej i zastą­pie­nie jej pra­wem chro­nią­cym życie każ­de­go – bez żad­nych wyjąt­ków – poczę­te­go dziec­ka. Do Kru­cja­ty Modli­twy włą­czy­ły się dzie­siąt­ki tysię­cy osób z całe­go kra­ju. Po 12 latach modli­twy, w nowych warun­kach poli­tycz­nych, 7 stycz­nia 1993 r. Sejm RP anu­lo­wał zbrod­ni­czą usta­wę abor­cyj­ną i przy­jął pra­wo chro­nią­ce życie nie­na­ro­dzo­nych, nie­ste­ty z trze­ma tzw. wyjąt­ka­mi. War­to pod­kre­ślić, że wpi­sa­nie do usta­wy z 7 stycz­nia 1993 r. tzw. wyjąt­ków to nie efekt jakie­goś kom­pro­mi­su mię­dzy obroń­ca­mi życia a post­ko­mu­ni­sta­mi czy skraj­ny­mi libe­ra­ła­mi, ale wynik bar­dzo ostrej wal­ki poli­tycz­nej, rezul­tat ówcze­sne­go ukła­du sił w par­la­men­cie. Usta­wa z 7 stycz­nia 1993 r. sta­no­wi prze­łom cywi­li­za­cyj­ny w ska­li świa­ta. Pol­ska jest pierw­szym kra­jem na świe­cie, któ­ry w warun­kach demo­kra­cji anu­lo­wał zbrod­ni­cze abor­cyj­ne usta­wo­daw­stwo, dopusz­cza­ją­ce prak­tycz­nie bez żad­nych ogra­ni­czeń zabi­ja­nie poczę­tych dzie­ci i wpro­wa­dził gene­ral­ny zakaz abor­cji. Oczy­wi­stym jest, że uczest­ni­cy Kru­cja­ty, dzię­ku­jąc Panu Bogu i Mat­ce Bożej za ten waż­ny suk­ces, kon­ty­nu­ują modli­twę oraz dzia­ła­nia apo­stol­skie i oby­wa­tel­skie zmie­rza­ją­ce do wyeli­mi­no­wa­nia wszyst­kich tzw. wyjąt­ków i zapew­nie­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do życia od poczę­cia po natu­ral­ny kres. W XXV-lecie Kru­cja­ty Modli­twy zmo­dy­fi­ko­wa­no cele. Aktu­al­nie modli­my się w nastę­pu­ją­cych inten­cjach: u dzięk­czyn­nej: za wiel­kie dobro, jakie­go doświad­czy­li­śmy, a w szcze­gól­no­ści za: ura­to­wa­nie dzie­ci, ura­to­wa­nie sumień matek i ojców oraz pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia; za wpro­wa­dze­nie usta­wo­daw­stwa chro­nią­ce­go życie nie­na­ro­dzo­nych, u bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cun­ku wobec życia czło­wie­ka nie­na­ro­dzo­ne­go, cho­re­go, w pode­szłym wie­ku, u bła­gal­nej: o wpro­wa­dze­nie do Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej praw­nej ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. W „Źró­dle” za dwa tygo­dnie poda­my szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce zmo­dy­fi­ko­wa­nej for­my modli­twy oraz warun­ki włą­cze­nia się w kru­cja­tę modli­tew­ną.
www.krucjata.org