Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłosierdzie w moim domu

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Hasłem naszej tego­rocz­nej piel­grzym­ki rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej są sło­wa: Miło­sier­dzie w moim domu. W naszym pogru­cho­ta­nym przez zło świe­cie, wobec ogrom­nych wyzwań, przed jaki­mi sta­je­my, coraz inten­syw­niej roz­le­ga się woła­nie o miło­sier­dzie. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ogło­sił dla całe­go Kościo­ła Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia. Roz­pocz­nie­my go 8 grud­nia, w uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. (…) Nasz dom, nasza rodzi­na, nasi bli­scy – to pierw­sze śro­do­wi­sko, w któ­rym może­my i powin­ni­śmy doświad­czać miło­sier­dzia, oka­zy­wać sobie miło­sier­dzie i uczyć się miło­sier­dzia. To ono – miło­sier­dzie – jest szcze­gól­nym imie­niem miło­ści, o któ­rej mówi św. Paweł, że „nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gnie­wem, nie pamię­ta złe­go; (…) wszyst­ko zno­si, wszyst­kie­mu wie­rzy, we wszyst­kim pokła­da nadzie­ję, wszyst­ko prze­trzy­ma” (1 Kor 13,5.7). Wza­jem­ne miło­sier­dzie jest naj­lep­szym lekar­stwem na wszyst­kie sła­bo­ści, nie­do­cią­gnię­cia, nie­po­ro­zu­mie­nia, napię­cia i kon­flik­ty, od jakich prze­cież nie jest wol­ne żad­ne mał­żeń­stwo i rodzi­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXIII Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 13 IX 2015 r.