Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrześcijaństwo

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Cho­ciaż chrzest nale­ży do histo­rii zba­wie­nia, to jed­nak ma tak­że swo­je donio­słe zna­cze­nie dla naszej ziem­skiej histo­rii. Nadał on nasze­mu naro­do­wi imię wła­sne, stwo­rzył wyż­szą toż­sa­mość, nadał mu ducho­wość chrze­ści­jań­ską, zwró­cił oczy ponad ten świat, stał się dla nas zacząt­kiem Kró­le­stwa Boże­go, udo­sko­na­lił nasze życie spo­łecz­ne i kul­tu­ral­ne. Chrzest Miesz­ka I „stwo­rzył” Pol­skę. (…) Powsta­ło pań­stwo, któ­re­go duszą stał się Kościół kato­lic­ki, a głów­nym zada­niem cywi­li­za­cja łaciń­ska, dzie­dzi­czą­ca w dużej mie­rze kul­tu­rę grec­ką i rzym­ską. Przy­ję­cie zasad chrze­ści­jań­skiej moral­no­ści oso­bi­stej i spo­łecz­nej mia­ło ogrom­ne zna­cze­nie w histo­rii naszej Ojczy­zny. Nowe zasa­dy odrzu­ci­ły despo­tyzm ojca rodzi­ny, wie­lo­żeń­stwo, okrut­ny zwy­czaj zabi­ja­nia żony przy pogrze­bie męża, skła­da­nie ofiar z ludzi, krwa­wą zemstę i potwor­ne, ale bar­dzo roz­po­wszech­nio­ne sprze­da­wa­nie nie­wol­ni­ków. Chrze­ści­jań­stwo pod­nio­sło naj­wyż­szą war­tość każ­de­go czło­wie­ka i jego życia. Ducho­wień­stwo, zwłasz­cza zakon­ne, roz­wi­ja­ło opie­kę nad nie­wol­ni­ka­mi, ubo­gi­mi, cho­ry­mi, sie­ro­ta­mi, wdo­wa­mi, ska­zań­ca­mi i głod­ny­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do osób kon­se­kro­wa­nych, Kate­dra Poznań­ska, 25 IX 2015 r.