Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Władza w Ewangelii (10)

Władca tego świata

Ks. Edward Sta­niek

Bar­dzo waż­nym tek­stem na temat wła­dzy w Ewan­ge­lii jest ten, któ­ry doty­czy trze­ciej poku­sy, z jaką zmie­rzył się Jezus. Sza­tan odsła­nia w nim zakres wła­dzy, jaką posia­da na zie­mi, oraz meto­dy, jakie sto­su­je. Naj­pre­cy­zyj­niej ujął to św. Łukasz. Wie­my, że poku­sy, z jaki­mi zmie­rzył się Jezus, były Jego oso­bi­stym prze­ży­ciem. Nie było świad­ków tych pokus. Jezus roz­po­czy­na­jąc publicz­ną dzia­łal­ność, kie­dy zgro­ma­dził Apo­sto­łów wokół sie­bie, opo­wie­dział im o tych poku­sach. Zapa­mię­ta­li. Dał im na samym począt­ku jasną instruk­cję metod, jaki­mi posłu­gu­je się sza­tan, a była to poku­sa zamia­ny kamie­nia w chleb, któ­rą Jezus odparł sło­wa­mi: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, ale wszel­kim sło­wem któ­re pocho­dzi z ust Boga”. Dziś ta poku­sa kon­sump­cjo­ni­zmu odno­si wiel­kie zwy­cię­stwo – i nie­wie­lu jest głod­nych sło­wa Boże­go. Kto żyje tyl­ko chle­bem, jest na pozio­mie stwo­rzeń niż­szych, łącz­nie ze zwie­rzę­ta­mi. One do życia potrze­bu­ją chle­ba, a sło­wem Boga się nie kar­mią. Dru­ga poku­sa doty­czy­ła próż­no­ści, któ­ra jest gło­dem pychy, aby zwra­cać uwa­gę na sie­bie. Jezus miał sko­czyć z wie­ży, by udo­wod­nić, że anio­ło­wie noszą Go na rękach. Jezus odpo­wie­dział sza­ta­no­wi: „Nie będziesz Boga wysta­wiał na pró­bę”, czy­li są scho­dy, to dla­cze­go mam pro­sić anio­łów o pomoc? Trze­cia doty­czy wła­dzy: Wów­czas wypro­wa­dził Go w górę, poka­zał Mu w jed­nej chwi­li wszyst­kie kró­le­stwa świa­ta i rzekł dia­beł do Nie­go: „Tobie dam potę­gę i wspa­nia­łość tego wszyst­kie­go, bo mnie są pod­da­ne i mogę je odstą­pić, komu chcę. Jeśli więc upad­niesz i oddasz mi pokłon, wszyst­ko będzie Two­je”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napi­sa­ne jest: Panu, Bogu swe­mu, będziesz odda­wał pokłon i Jemu same­mu słu­żyć będziesz” (Łk 4,5–8). Ksią­żę tego świa­ta oświad­cza, że wszyst­kie pań­stwa na świe­cie są mu pod­da­ne i może je dać komu chce. Nie mówi, że są jego wła­sno­ścią, bo wie, że są wła­sno­ścią Boga. Został strą­co­ny z nie­ba na zie­mię, aby na niej być upo­ko­rzo­nym przez czło­wie­ka, któ­ry potra­fi być posłusz­ny Bogu, a sza­tan tego posłu­szeń­stwa odmó­wił. Bóg w jego kró­le­stwie, jakim do koń­ca świa­ta zarzą­dza, stwo­rzył czło­wie­ka, aby udo­wod­nić, że ten może być mądrzej­szy niż super inte­li­gent­ny duch, jakim jest sza­tan. On cią­gle chce zamie­nić czło­wie­ka w swe­go nie­wol­ni­ka. Jest to świet­nie przed­sta­wio­ne w poku­sie: „Oddam ci to wszyst­ko, za jeden pokłon, jaki mi oddasz”. Czło­wiek na zie­mi będzie miał wszyst­ko, ale sam będzie cał­ko­wi­cie do dys­po­zy­cji sza­ta­na. Ksią­żę tego świa­ta nic nie stra­ci, a będzie miał jesz­cze czło­wie­ka. Cał­ko­wi­ta utra­ta wol­no­ści. To jest głów­ny mecha­nizm wszyst­kich ukła­dów, z jaki­mi mamy do czy­nie­nia tak w ska­li reli­gii, poli­ty­ki, eko­no­mii, życia spo­łecz­ne­go i kul­tur – od ple­mien­nych po naj­do­sko­na­lej zor­ga­ni­zo­wa­ne. Jezus odpo­wie­dział sza­ta­no­wi, że Bogu same­mu będzie słu­żył i Jemu będzie się kła­niał. Sza­tan po tym spo­tka­niu dosko­na­le wie­dział, że nie zamie­ni Go w nie­wol­ni­ka, więc potrze­bo­wał bli­sko trzy lata, aby Go ręka­mi ludzi, pozo­sta­ją­cy­mi do jego dys­po­zy­cji, znisz­czyć. W Ewan­ge­lii ten tekst na temat wła­dzy jest klu­czo­wy.