Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wyraziła zgodę na wszystko

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Prze­ło­mo­wym dniem i wyda­rze­niem w życiu Maryi było Zwia­sto­wa­nie. Usły­sza­ła wte­dy od anio­ła nie­po­ję­tą dla Niej wia­do­mość: „Oto poczniesz i poro­dzisz Syna, któ­re­mu nadasz imię Jezus” (…). Mary­ja o nic wię­cej nie pyta­ła. Wyra­zi­ła zgo­dę na wszyst­ko, co mia­ło się w Jej dotąd spo­koj­nym, ukry­tym w Naza­re­cie życiu doko­nać. (…) Jak bar­dzo bli­ska jest naszym rodzi­nom histo­ria macie­rzyń­stwa Maryi, dora­sta­nia do tej Tajem­ni­cy Jej samej, a tak­że św. Józe­fa. Oko­licz­no­ści towa­rzy­szą­ce tej Tajem­ni­cy wca­le nie były łatwe. Józef był nawet gotów odda­lić pota­jem­nie Mał­żon­kę. Nie widział inne­go wyj­ścia. A jed­nak odpo­wie­dzią zarów­no Maryi, jak i Józe­fa była żywa wia­ra i goto­wość speł­nie­nia woli Naj­wyż­sze­go Pana. Czyż w życiu naszych rodzin nie ma rów­nież trud­nych sytu­acji i pro­ble­mów, chwil nie­pew­no­ści, zwąt­pie­nia, roz­cza­ro­wa­nia? Czy nie rodzi się cza­sem poku­sa uciecz­ki? Ale czyż nie powin­ni­śmy w takich chwi­lach szu­kać świa­tła i wewnętrz­nej siły na modli­twie, w sło­wie Bożym, aby roze­znać wolę nasze­go Pana, aby wie­dzieć, jak spra­wie­dli­wie postą­pić?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXIII Piel­grzym­ki Rodzin
Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 13 IX 2015 r.