Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nikt nie jest za burtą Kościoła

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Nie może­my tyl­ko mówić o rodzi­nach cho­rych i tym samym wpę­dzać się w czar­ne myśle­nie, że jeste­śmy świad­ka­mi tra­ge­dii. Taki styl mówie­nia fawo­ry­zu­je socjo­lo­gia, któ­ra głów­nie zaj­mu­je się pro­cen­to­wym okre­śla­niem roz­wo­dów, zja­wi­skiem dzie­ci adop­to­wa­nych, ana­li­zu­je pato­lo­gie itp. Z tego powsta­je czar­ny obraz i przez to zwra­ca­my uwa­gę na tych, któ­rzy wyma­ga­ją lecze­nia. (…) Mamy dużo rodzin nor­mal­nych ludzi zawie­ra­ją­cych mał­żeń­stwa i rodzi­ny, któ­re mają swo­je kło­po­ty i rado­ści. Dla­te­go musi­my zwra­cać uwa­gę na zdro­we rodzi­ny. (…) Żaden z uczest­ni­ków Syno­du nie chce nicze­go złe­go dla rodzi­ny. Każ­dy z uczest­ni­ków, tak jak umie, poprzez rozum i ser­ce chce pomóc rodzi­nie. W tym sen­sie nie ma mię­dzy nami róż­nic. Ale róż­ni­my się w tym, jakie zasto­so­wać tera­pie. Kościół zawsze był i jest otwar­ty na wszyst­kich zra­nio­nych, któ­rych mał­żeń­stwo się roz­pa­dło i od wie­ków towa­rzy­szy im na ich dro­dze, poma­ga w nawró­ce­niu, odno­wie życia i powro­cie do Chry­stu­sa. Żad­na z osób roz­wie­dzio­nych nie jest wyrzu­co­na za bur­tę Kościo­ła.

Frag­ment prze­mó­wie­nia z oka­zji roz­po­czę­te­go w Waty­ka­nie Syno­du
Bisku­pów na temat mał­żeń­stwa i rodzi­ny, 4 X 2015 r.