Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (43)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Marek zapisał słowa Pana Jezusa: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami” (Mk 10,42). Rządzący mają wielki wpływ na warunki, w jakich żyją rodziny. Parlamenty uchwalają nie tylko prawa dotyczące spraw materialnych, wykształcenia, środków przekazu, ale także prawa dotyczące wprost zasad moralnych: np. warunki przerywania ciąży, in vitro, rozwody, eutanazja. Pasterze Kościoła wciąż przypominają wiernym, by wybierali do parlamentu ludzi, którzy bronią życia i godności małżeństwa i rodziny. Czy można mówić o „władzy”, nawet o „walce o władzę” w rodzinie? Zapewne można. Powtarzane są opinie: w tej rodzinie rządzi mąż, w innej – tam rządzi żona, teściowa. Niekiedy słyszymy, że w danej rodzinie dzieci, nawet małe, wymuszają na rodzicach różne ustępstwa. W wielu rodzinach decyzje, także te, które dotyczą spraw materialnych, są omawiane wspólnie. Dobrze, gdy rodziny modlą się o światło Ducha Świętego, aby podejmowane wybory, czyny, były zgodne z wolą Bożą. Najważniejszą naukę o rządzeniu zawarł Pan Jezus w słowach: „Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym… Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz by służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,43–45). Co znaczy „służyć” w małżeństwie i rodzinie, w społeczeństwie? Nierzadko powtarzane są opinie: „nie będę służącą męża”, „nie będę popierała lenistwa i wygodnictwa męża, dorastających dzieci”. Jak pogodzić stawianie wymagań, roztropne wymaganie, z postawą służby za przykładem Pana Jezusa? Prorok Izajasz, zapowiadając cierpienie zbawcze Mesjasza, pisał: „wyda swe życie na ofiarę za grzechy… ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,10–11). Cząstką służby jest ofiara, pokuta za grzechy rodziny. Drogowskaz dla służby: „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie” (Hbr 4,16). „Decyzja zawarcia zgodnie z zamysłem Bożym małżeństwa… zakłada… postawę głębokiego posłuszeństwa woli Bożej, ta zaś postawa nie jest możliwa bez Jego łaski” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 68).