Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Synod jest zaangażowaniem Kościoła

KS. BP HENRYK TOMASIK BISKUP RADOMSKI

Życie spo­łecz­ne, a tak­że reli­gij­ne, w dużym stop­niu zale­ży od tego, co jest w rodzi­nach. Kolej­ny raz Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek zwra­ca uwa­gę na rodzi­nę, jako bar­dzo waż­ne zada­nie dusz­pa­ster­skie. Nauka Kościo­ła jest nie­zmien­na. Zmie­nia­ją się nato­miast uwa­run­ko­wa­nia życio­we, poglą­dy ludzi, sytu­acja wie­lu rodzin. Każ­dy Synod jest wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem Kościo­ła, by przez modli­twę, reflek­sję, ale tak­że pew­ne decy­zje, pomóc rodzi­nie w dobrym wypeł­nie­niu przez nią misji. (…) Potrze­ba pogłę­bie­nia wia­ry, aby w tym duchu rodzi­na wypeł­nia­ła swo­ją misję. Przed nami zada­nie, by kon­kret­ne wyda­rze­nie, czy pro­blem, odczy­ty­wać w duchu wia­ry i to jest zada­nie Syno­du. (…) Ist­nie­ją nor­my obiek­tyw­ne i nie­zmien­ne. Spo­sób reali­zo­wa­nia kon­kret­nych war­to­ści może być dys­ku­to­wa­ny. Dzi­siaj w Pol­sce zaczy­na się upo­wszech­niać pew­na zasa­da, że nor­my ogól­nie uzna­wa­ne chce­my trak­to­wać jako nor­my obo­wią­zu­ją­ce wszyst­kich. Pra­wa Boże­go nie może­my gło­so­wać, ale może­my zasta­na­wiać się, jak wpro­wa­dzać te pew­ne zasa­dy. (…) W dys­ku­sji na temat rodzi­ny pod­no­szo­ny jest czę­sto argu­ment miło­sier­dzia, w świe­tle któ­re­go roz­wie­dzio­nych, żyją­cych w nowych związ­kach, nale­ża­ło­by dopu­ścić do sakra­men­tu Eucha­ry­stii. To trud­ne pyta­nie, dok­try­nal­ne. Zakła­da­ło­by ono rezy­gna­cję z dwóch waż­nych spraw: naucza­nia Kościo­ła na temat rodzi­ny i Eucha­ry­stii, któ­ra budu­je Kościół. Jed­ność budu­je­my tak­że przez zacho­wa­nie porząd­ku moral­ne­go, usta­no­wio­ne­go przez Chry­stu­sa.

Frag­ment wypo­wie­dzi na ante­nie Radia Plus Radom, 4 X 2015 r.