Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rodzina szkołą miłości i wiary

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Rodzi­na znaj­du­je się obec­nie w cen­trum dusz­pa­ster­skiej uwa­gi Kościo­ła. Jest nie­za­stą­pio­nym dobrem dla każ­de­go czło­wie­ka. Dziec­ko przy­cho­dzi na świat w rodzi­nie – i dzię­ki miło­ści swo­ich rodzi­ców i bli­skich ma zapew­nio­ne warun­ki do wzra­sta­nia nie tyl­ko fizycz­ne­go, ale i psy­chicz­ne­go i ducho­we­go. Rodzi­na jest pierw­szą szko­łą miło­ści i wia­ry. Obec­nie bar­dzo wie­le rodzin prze­ży­wa poważ­ny kry­zys. Mał­żeń­stwo męż­czy­zny i kobie­ty pró­bu­je się zastą­pić związ­ka­mi part­ner­ski­mi. Zacie­ra­na jest róż­ni­ca mię­dzy płcia­mi. Ślu­bo­wa­na przy ołta­rzu miłość i dozgon­na wier­ność nie wytrzy­mu­ją pró­by cza­su. Czło­wiek z wyra­fi­no­wa­ną tech­ni­ką wkro­czył w świę­ty obszar poczę­cia nowe­go życia, nowe­go czło­wie­ka. Nie­jed­no­krot­nie zagro­żo­ne jest życie naj­bar­dziej bez­bron­ne, bo nie­na­ro­dzo­ne. Oto nie­któ­re z pro­ble­mów i wyzwań towa­rzy­szą­cych współ­cze­snym rodzi­nom. W tej sytu­acji potrzeb­na jest mobi­li­za­cja całe­go Kościo­ła i wszyst­kich ludzi dobrej woli, aby­śmy chro­ni­li wspól­ne dobro, któ­re­mu na imię zdro­wa, nor­mal­na rodzi­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium
św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, gdzie świę­to­wa­no obcho­dy XV Dnia
Papie­skie­go, 11 X 2015 r.