Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłosierdzie zgodne z prawdą

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Przy­ję­cie moż­li­wo­ści przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. przez oso­by roz­wie­dzio­ne i żyją­ce w nowych związ­kach cywil­nych było­by prze­kre­śle­niem samej Ewan­ge­lii. Powsta­je pyta­nie: jak dale­ce moż­na wyjść naprze­ciw czło­wie­ko­wi, by tym samym nie prze­ciw­sta­wić się Chry­stu­so­wi? (…) Gdy­by wyra­żo­no apro­ba­tę dla cudzo­łó­stwa i Komu­nii św., to rów­no­cze­śnie wyeli­mi­no­wa­no by sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia. Rozu­miem inten­cje takich pro­po­zy­cji, gdyż przy­pad­ki jed­nost­ko­we wzbu­dza­ją potrze­bę miło­sier­dzia, ale ta chęć pomo­cy czło­wie­ko­wi nie może sprze­ci­wiać się woli Chry­stu­sa. (…) Trze­ba pochy­lać się z miło­sier­dziem nad każ­dą ludz­ką sła­bo­ścią, ale musi ono być zgod­ne z praw­dą i spra­wie­dli­wo­ścią, gdyż ina­czej nie ma sen­su mówić o Sądzie Osta­tecz­nym ani też o pie­kle i nie­bie, jako karze i nagro­dzie, jaka po śmier­ci ocze­ku­je każ­de­go wie­rzą­ce­go czło­wie­ka. Poja­wia­ją się rady­kal­ne gło­sy doma­ga­ją­ce się zmian i wpro­wa­dze­nia jakiejś „dro­gi pokut­nej”, któ­ra była­by apro­ba­tą dla przy­ję­cia Komu­nii św. przez oso­by roz­wie­dzio­ne, żyją­ce w związ­kach cywil­nych. Z dru­giej stro­ny mamy gło­sy bro­nią­ce sta­no­wi­ska Kościo­ła, któ­re trwa od 2 tys. lat.

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas kon­gre­ga­cji gene­ral­nej Syno­du Bisku­pów,
obra­du­ją­ce­go w Waty­ka­nie, 9 X 2015 r.