Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Obrona życia ważna dla narodu

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Kościół w Pol­sce był­by bied­ny, gdy­by nie było Was – grup, któ­re bio­rą na sie­bie we współ­pra­cy z Kościo­łem te naj­waż­niej­sze spra­wy w życiu naro­du. W imie­niu Kościo­ła w Pol­sce bar­dzo Wam dzię­ku­ję, ale i pro­szę o sta­łe zaan­ga­żo­wa­nie i czuj­ność. Czuj­ność dla dobra pol­skiej rodzi­ny. Posta­wa obroń­ców życia sta­no­wi nie tyl­ko barie­rę dla nie­po­ko­ją­cych zacho­wań i podej­mo­wa­nych ustaw odno­śnie do rodzi­ny i życia poczę­te­go, ale przede wszyst­kim pro­po­zy­cję na przy­szłość. To waż­ne zwłasz­cza w kon­tek­ście pra­wi­dło­we­go wycho­wy­wa­nia mło­de­go poko­le­nia i wska­za­nia im wła­ści­wej dro­gi. Nie­wąt­pli­wą inspi­ra­cją do dzia­ła­nia ruchów wystę­pu­ją­cych w obro­nie życia powi­nien być św. Jan Paweł II. Papież Polak zro­bił dla tej spra­wy ogrom­nie dużo, w Pol­sce i na świe­cie, wspar­ty zawsze ludź­mi, któ­rzy rozu­mie­li wagę życia ludz­kie­go. Bar­dzo cie­szy mnie coraz wyraź­niej­sze popar­cie dla idei obro­ny życia w Pol­sce. Ludzie zro­zu­mie­li, że w tej dzie­dzi­nie roz­gry­wa­ją się ogrom­nie waż­ne rze­czy, jeśli cho­dzi o przy­szłość nasze­go naro­du i Kościo­ła, a nade wszyst­ko rodzi­ny.

Frag­ment prze­mó­wie­nia w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie z oka­zji roz­po­czę­cia Kon­gre­su Pol­skiej Fede­ra­cji Ruchów Obro­ny Życia pod hasłem „Św. Jan Paweł II patro­nem obroń­ców życia i rodzi­ny”, 17 X 2015 r.