Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Różne drogi zbawienia

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

To, co może być wnio­skiem z tego syno­du, to akcent na towa­rzy­sze­nie oso­bom roz­wie­dzio­nym. Towa­rzy­sze­nie im z miło­ścią i z przy­jaź­nią, utwier­dza­jąc w nich poczu­cie, że są kocha­ni, a nie odrzu­ce­ni przez Kościół. (…) W odnie­sie­niu do tej sytu­acji moż­na powie­dzieć, że żaden auto­ry­tet na zie­mi nie może roz­wią­zać związ­ku, któ­ry został w spo­sób waż­ny zawar­ty. A więc, roz­wa­ża­jąc każ­dy z przy­pad­ków osob­no i towa­rzy­sząc obu stro­nom z przy­jaź­nią, trze­ba zasta­no­wić się nad osta­tecz­nym pyta­niem: co powin­no ozna­czać owo nawró­ce­nie, któ­re mia­ło­by być zwień­cze­niem dro­gi poku­ty? Dla­te­go, że jeśli nawró­ce­nie jest tyl­ko w sfe­rze pra­gnień, emo­cji i dążeń, to nie jest praw­dzi­wym nawró­ce­niem. Pierw­szy zwią­zek mał­żeń­ski jest waż­ny, nawet jeśli poży­cie w dru­gim związ­ku jest pięk­ne i peł­ne dobra. Trze­ba pamię­tać, że ist­nie­ją róż­ne dro­gi zba­wie­nia, a więc rów­nież dla osób, któ­re wstą­pi­ły w nowy zwią­zek mał­żeń­ski ist­nie­ją dro­gi zba­wie­nia zgod­ne z tym, co zapla­no­wa­ła dla nich Opatrz­ność. Jeże­li żyją cno­tli­wie to – cho­ciaż mówi­my, że to nie dzie­ła się liczą, a wia­ra – zawsze jest to decy­zja Pana.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas brie­fin­gu z dzien­ni­ka­rza­mi, 15 X 2015 r.