Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny kie­ru­ją nas na cmen­tarz. Nawie­dza­my mogi­ły naszych zmar­łych, krew­nych, przy­ja­ciół, zna­jo­mych. Przy­no­si­my kwia­ty, zapa­la­my zni­cze, modli­my się, wspo­mi­na­my tych, któ­rzy ode­szli z tego świa­ta. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że dzień Wszyst­kich Świę­tych jest poświę­co­ny nie tyl­ko tym, któ­rzy zosta­li ogło­sze­ni świę­ty­mi i bło­go­sła­wio­ny­mi, ale wszyst­kim zba­wio­nym. Dzię­ku­je­my miło­sier­ne­mu Bogu za to, że przy­jął ich do nie­ba. Ale ten dzień jest przy­po­mnie­niem dla nas o powo­ła­niu do świę­to­ści. Bóg, któ­ry jest Świę­to­ścią, Miło­ścią, Praw­dą i Mocą, nie­skoń­czo­nym Dobrem, czy­ni nas uczest­ni­ka­mi swo­jej świę­to­ści. W cza­sie Chrztu świę­te­go zosta­li­śmy napeł­nie­ni życiem Bożym. Dar świę­to­ści jest jed­no­cze­śnie zada­niem, powo­ła­niem do świę­to­ści. Wie­lu ludzi żyją­cych w mał­żeń­stwie, w rodzi­nie, sądzi, że powo­ła­nie do świę­to­ści w rodzi­nie jest nie do zre­ali­zo­wa­nia. Prze­szko­dą jest – tak uwa­ża­ją czę­sto żyją­cy w rodzi­nie – współ­mał­żo­nek, teścio­wa, nie­po­słusz­ne dzie­ci i samo życie rodzin­ne, któ­re „zmu­sza” nie­ustan­nie do róż­nych kom­pro­mi­sów. Św. Jan pisze: „Popa­trz­cie, jaką miło­ścią obda­rzył nas Ojciec: zosta­li­śmy nazwa­ni dzieć­mi Boży­mi: i rze­czy­wi­ście nimi jeste­śmy… jesz­cze się nie ujaw­ni­ło, czym będzie­my. Wie­my, że gdy się to obja­wi, będzie­my do Nie­go podob­ni, bo ujrzy­my Go takim, jaki jest” (1 J 3,1–2). Św. Paweł napi­sał, że będzie­my Boga oglą­dać „twa­rzą w twarz” (1 Kor 13,12). Pan Jezus zawarł dro­gę do świę­to­ści i zba­wie­nia w bło­go­sła­wień­stwach: „ubo­dzy w duchu, któ­rzy się smu­cą, cisi, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, miło­sier­ni, czy­ste­go ser­ca, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nia dla spra­wie­dli­wo­ści” (por. Mt 5,1–12). Św. Jan stre­ścił powo­ła­nie do świę­to­ści w zda­niu: „Każ­dy zaś, kto pokła­da w Nim tę nadzie­ję, uświę­ca się, podob­nie jak On jest świę­ty” (1 J 3,3). W rodzi­nie każ­dy jest powo­ła­ny do świę­to­ści i każ­dy jest powo­ła­ny, aby innym człon­kom rodzi­ny poma­gać w reali­za­cji tego Boże­go wezwa­nia. „Mał­żeń­stwo jest dro­gą świę­to­ści, nawet wte­dy, gdy sta­je się dro­gą krzy­żo­wą” (św. Jan Paweł II, Homi­lia w cza­sie kano­ni­za­cji bł. Kin­gi, Sta­ry Sącz, 16 czerw­ca 1999 r.)
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Nie tyl­ko w dniu Wszyst­kich Świę­tych, ale czę­sto myśl­my o tym, mów­my o tym,  że życie mał­żeń­skie i rodzin­ne jest dro­gą do świę­to­ści. Módl­my się, by tak było w rodzi­nie, w któ­rej żyje­my.