Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ap 7,2–4.9–14; 1 J 3,1–3; Mt 5,1–12a

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

”]
Kaza­nie na górze, Carl Hein­rich Bloch [Fot. Wiki­me­dia Com­mons
Jezus, widząc tłu­my, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przy­stą­pi­li do Nie­go Jego ucznio­wie. Wte­dy otwo­rzył swo­je usta i nauczał ich tymi sło­wa­mi: Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie. Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy się smu­cą, albo­wiem oni będą pocie­sze­ni. Bło­go­sła­wie­ni cisi, albo­wiem oni na wła­sność posią­dą zie­mię. Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasy­ce­ni. Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią. Bło­go­sła­wie­ni czy­ste­go ser­ca, albo­wiem oni Boga oglą­dać będą. Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, albo­wiem oni będą nazwa­ni syna­mi Boży­mi. Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nie dla spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie. Bło­go­sła­wie­ni jeste­ście, gdy ludzie wam urą­ga­ją i prze­śla­du­ją was i gdy mówią kłam­li­wie wszyst­ko złe na was z mego powo­du. Ciesz­cie się i raduj­cie, albo­wiem wiel­ka jest wasza nagro­da w nie­bie.
ROZWAŻANIE
„Ciesz­cie się i raduj­cie…” – zachę­ca Pan. Mówi o przy­szło­ści, któ­ra doty­ka wiecz­no­ści, ale wzy­wa, by radość zacho­wać już teraz. Bo ta przy­szłość, któ­rą zapo­wia­da, nie jest „czy­stą” przy­szło­ścią, lecz już teraz nosi­my ją w ser­cu. Osta­tecz­na przy­szłość już jest obec­na, bo już teraz może­my nosić Pana, któ­ry jest naszą osta­tecz­ną przy­szło­ścią. I to się nie zmie­ni. Zmie­ni się spo­sób prze­ży­wa­nia Jego świę­tej obec­no­ści. Ale Pan jest ten sam. Teraz i na wie­ki. W moim ser­cu tak­że. Niech będzie Bóg uwiel­bio­ny, bo dzię­ki Nie­mu ten dzień nie jest pozba­wio­ny rado­ści.

rs