Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

POSZANOWANIE DLA WIERNOŚCI W MIŁOŚCI

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 21 paź­dzier­ni­ka br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Fot. M. Ryb­czyń­ska – KO/ŚDM

(…) Toż­sa­mość rodzin­na opie­ra się na obiet­ni­cy. Moż­na powie­dzieć, że rodzi­na żyje obiet­ni­cą miło­ści i wier­no­ści, jaką skła­da­ją sobie nawza­jem męż­czy­zna i kobie­ta. Zawie­ra ona zobo­wią­za­nie do przy­ję­cia i wycho­wa­nia dzie­ci. Reali­zu­je się ona jed­nak rów­nież w opie­ce nad rodzi­ca­mi w pode­szłym wie­ku, w ochro­nie i opie­ce nad słab­szy­mi człon­ka­mi rodzi­ny, we wza­jem­nej pomo­cy, aby zre­ali­zo­wać swo­je zale­ty i zaak­cep­to­wać swo­je ogra­ni­cze­nia. Obiet­ni­ca mał­żeń­ska posze­rza się, aby dzie­lić rado­ści i cier­pie­nia wszyst­kich ojców, matek, dzie­ci, z [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Witam pol­skich piel­grzy­mów. Moi dro­dzy, jutro
obcho­dzi­my wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II, Papie­ża
Rodzi­ny. Bądź­cie jego dobry­mi naśla­dow­ca­mi
w tro­sce o wasze rodzi­ny i o wszyst­kie rodzi­ny,
zwłasz­cza te, któ­re prze­ży­wa­ją trud­no­ści ducho­we
albo mate­rial­ne. Wier­ność wyzna­wa­nej miło­ści,
zło­żo­nym obiet­ni­com i obo­wiąz­kom pły­ną­cym
z odpo­wie­dzial­no­ści niech będą waszą siłą. Przez
wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II módl­my się,
aby koń­czą­cy się Synod Bisku­pów odno­wił w całym
Koście­le poczu­cie nie­za­prze­czal­nej war­to­ści
nie­ro­ze­rwal­ne­go mał­żeń­stwa i zdro­wej rodzi­ny,
opar­tej na wza­jem­nej miło­ści męż­czy­zny i kobie­ty,
i na łasce Bożej. Z ser­ca bło­go­sła­wię wam, tu obec­nym
i waszym naj­bliż­szym.
[/pullquote]wielkodusznym otwar­ciem na współ­ży­cie mię­dzy­ludz­kie i dobro wspól­ne. Rodzi­na, któ­ra zamy­ka się w sobie jest sprzecz­no­ścią, dewa­lu­acją obiet­ni­cy, któ­ra ją zro­dzi­ła i któ­ra ją oży­wia. Nigdy nie wol­no zapo­mi­nać, że toż­sa­mość rodzi­ny jest zawsze obiet­ni­cą, któ­ra nie­ustan­nie się posze­rza na całą rodzi­nę i tak­że na całą ludz­kość. (…) Miłość, podob­nie jak i przy­jaźń zawdzię­cza­ją swo­ją siłę i swo­je pięk­no temu, że rodzą więź, nie odbie­ra­jąc wol­no­ści. Miłość jest dar­mo dana, obiet­ni­ca rodzi­ny jest wol­na i to wła­śnie jest pięk­ne! Bez wol­no­ści nie ma przy­jaź­ni, bez wol­no­ści nie ma miło­ści, bez wol­no­ści nie ma mał­żeń­stwa. Zatem wol­ność i praw­da nie są sprzecz­ne wobec sie­bie, ale wręcz prze­ciw­nie, nawza­jem się wspie­ra­ją, czy to w rela­cjach mię­dzy­oso­bo­wych, czy też spo­łecz­nych. (…) Wier­ność jest ufno­ścią, któ­ra pra­gnie być rze­czy­wi­ście dzie­lo­na z inny­mi, nadzie­ją, któ­ra pra­gnie być kształ­to­wa­na razem. (…) Posza­no­wa­nia dla dane­go sło­wa, wier­no­ści wzglę­dem obiet­ni­cy, nie moż­na kupić i sprze­dać. Nie moż­na jej wymu­sić siłą, ale nie moż­na też ustrzec bez poświę­ce­nia. Żad­na inna szko­ła nie może nauczyć praw­dy miło­ści, jeśli nie­uczy­ni tego rodzi­na. Żad­ne inne pra­wo nie może narzu­cić pięk­na i dzie­dzic­twa tego skar­bu god­no­ści ludz­kiej, jeśli oso­bi­sta więź mię­dzy miło­ścią a zro­dze­niem potom­stwa nie wypi­su­je jej w naszym cie­le. Bra­cia i sio­stry, trze­ba przy­wró­cić spo­łecz­ne posza­no­wa­nie dla wier­no­ści w miło­ści. Trze­ba wydo­być z ukry­cia codzien­ny cud milio­nów męż­czyzn i kobiet, któ­rzy odra­dza­ją pod­sta­wy swe­go życia rodzin­ne­go, jaki­mi żyje każ­de spo­łe­czeń­stwo, nie będą­ce w sta­nie zagwa­ran­to­wać tego w inny spo­sób. Nie przy­pad­kiem ta zasa­da wier­no­ści wzglę­dem obiet­ni­cy miło­ści i zro­dze­nia potom­stwa jest wpi­sa­na w Bożym stwo­rze­niu jako odwiecz­ne bło­go­sła­wień­stwo. (…) Nasza wier­ność obiet­ni­cy jest jed­nak zawsze powie­rzo­na łasce i miło­sier­dziu Boga. Kościół sta­wia sobie za punkt hono­ru umi­ło­wa­nie rodzi­ny ludz­kiej, w chwi­lach dobrych i złych! Niech Bóg da nam sta­nąć na wyso­ko­ści tej obiet­ni­cy. (…)