Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Święty dla naszych czasów

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Św. Jan Paweł II sza­no­wał czło­wie­ka. Sza­no­wał jego god­ność. Byłem i słu­ży­łem u jego boku przez wie­le lat, ale nigdy nie zauwa­ży­łem, by kogoś skrzyw­dził, choć nie­raz musiał podej­mo­wać trud­ne decy­zje, w Kra­ko­wie i Waty­ka­nie. Nigdy nie sły­sza­łem, by źle się o kimś wyra­żał, choć oczy­wi­ście nie zawsze i nie we wszyst­kim się zga­dzał z tym, co inni mówi­li i robi­li. Jak bar­dzo potrze­ba nam ludzi takich jak on – ludzi poko­ju i jed­no­ści, świa­do­mych obec­no­ści zła w świe­cie, świa­do­mych ludz­kich sła­bo­ści i powi­kła­nych ludz­kich losów, ale sta­ra­ją­cych się ze wszyst­kich sił zara­dzić ludz­kiej bie­dzie, przy­wra­ca­ją­cych ludziom nadzie­ję. Potrze­ba nam takich ludzi poko­ju i jed­no­ści w Koście­le i w świe­cie poli­ty­ki. Potrze­ba takich mądrych i odpo­wie­dzial­nych lide­rów w insty­tu­cjach, w szko­łach i uczel­niach, w zakła­dach pra­cy, a przede wszyst­kim w naszych rodzi­nach. (…) Się­ga­my do jego naucza­nia, przy­po­mi­na­my jego styl służ­by Kościo­ło­wi i świa­tu, inspi­ru­je­my się jego posta­wą i ducho­wo­ścią. To nauczy­ciel i świę­ty dla naszych cza­sów i dla następ­nych poko­leń.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II, Cen­trum św. Jana Paw­ła II, 22 X 2015 r.