Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Szukać tego, co łączy

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Jeśli chce­my odna­leźć dro­gę pojed­na­nia i prze­ba­cze­nia w imię miło­ści miło­sier­nej, musi­my nazy­wać praw­dę po imie­niu. Trze­ba szu­kać tych war­to­ści, któ­re są nam wspól­ne i nas łączą, a nie dzie­lą. (…) Oba­wy wier­nych współ­cze­snej Euro­py przed zale­wem ze stro­ny obcej kul­tu­ry i reli­gii są uza­sad­nio­ne. Co wię­cej, wyda­ją się spo­tę­go­wa­ne tym, że Euro­pa jest dotknię­ta mil­czą­cą apo­sta­zją od Chry­stu­sa. W miej­sce war­to­ści chrze­ści­jań­skich nie­któ­rzy poli­ty­cy wpro­wa­dza­ją ide­olo­gie nisz­czą­ce tę wizję czło­wie­ka i rodzi­ny. Wyda­je się więc rze­czą koniecz­ną roz­wi­ja­nie i pogłę­bia­nie współ­pra­cy pol­skie­go i nie­miec­kie­go spo­łe­czeń­stwa, zwłasz­cza zaś wier­nych obu kra­jów, na rzecz pro­mo­cji war­to­ści chrze­ści­jań­skich, któ­re ukształ­to­wa­ły Euro­pę, a któ­re dzi­siaj są zagro­żo­ne tak przez czyn­ni­ki wewnętrz­ne, jak i zewnętrz­ne. Szcze­gól­nie waż­ną jawi się obro­na ludz­kie­go życia od jego poczę­cia aż po natu­ral­ną śmierć, tro­ska o ducho­wy roz­wój mło­dzie­ży opar­ty na wycho­wa­niu chrze­ści­jań­skim, obro­na i pro­mo­cja rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas obcho­dów 50. rocz­ni­cy wymia­ny listów mię­dzy bisku­pa­mi pol­ski­mi i nie­miec­ki­mi, Waty­kan, 26 X 2015 r.