Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Stawać się świętym

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Jako dzie­ci Boże powo­ła­ni jeste­śmy do świę­to­ści. Mówi o tym wprost Apo­stoł, twier­dząc, że kto pokła­da w Bogu nadzie­ję, kto Mu powie­rza swój los, uświę­ca się, bo zbli­ża się do Boga, któ­ry jest świę­ty. Sta­wać się świę­tym, to zna­czy posta­wić Boga w cen­trum nasze­go życia i wszyst­kich naszych spraw, to zna­czy budo­wać na Nim swo­ją teraź­niej­szość i przy­szłość. Sta­wać się świę­tym, to zna­czy wsłu­chi­wać się w głos prze­ma­wia­ją­ce­go do nas na róż­ne spo­so­by nasze­go Stwór­cy i Pana, aby roz­po­znać i peł­nić Jego świę­tą wolę. Sta­wać się świę­ty­mi, to zna­czy coraz bar­dziej kochać, bo to prze­cież miłość zbli­ża nas naj­bar­dziej do Boga, któ­ry jest miło­ścią. Świę­tość nie jest dla wybra­nych. Świę­tość, czy­li życie w Bogu i dla Boga, jest powo­ła­niem każ­de­go czło­wie­ka. O dro­dze pro­wa­dzą­cej do świę­to­ści mówi nam dzi­siej­sza Ewan­ge­lia. To dro­ga Bło­go­sła­wieństw, któ­re Jezus pro­kla­mo­wał w Kaza­niu na Górze, na począt­ku swo­jej publicz­nej dzia­łal­no­ści. Boski Nauczy­ciel nazy­wa bło­go­sła­wio­ny­mi, czy­li szczę­śli­wy­mi ludzi, któ­rzy w opi­nii świa­ta taki­mi nie powin­ni być.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość
Wszyst­kich Świę­tych, Kra­ków, 1 XI 2015 r.