Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przyjrzeć się świętym

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W każ­dym i każ­dej ze świę­tych uobec­nił się – dzię­ki Jego Ducho­wi – Chry­stus. To zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem prze­mie­ni­ło – mocą miło­ści – ich oso­bo­wość i nada­ło jej już tutaj, na zie­mi, wymiar wiecz­ny. Przy­kła­dem takie­go zjed­no­cze­nia było życie mał­żon­ków Marii Zelii Mar­tin i jej męża Ludwi­ka, któ­rzy zosta­li ostat­nio kano­ni­zo­wa­ni pod­czas syno­du bisku­pów na temat rodzi­ny. Świę­ci róż­ny­mi i nie­po­wta­rzal­ny­mi dro­ga­mi zmie­rza­li do Boga. W ich gro­nie są tacy, któ­rzy przez całe życie pie­lę­gno­wa­li chrzciel­ną czy­stość sumie­nia, ale i tacy, któ­rzy naj­pierw błą­dzi­li. Ludzi o trud­nych cha­rak­te­rach, któ­rzy wie­le zła wyrzą­dzi­li swo­im bliź­nim, lecz potem się nawró­ci­li. Są bied­ni i boga­ci; żona­ci i nie­żo­na­ci; ucze­ni i anal­fa­be­ci; zna­ni świa­tu, i tacy, o któ­rych ist­nie­niu nikt nie wie­dział. Oni są żywy­mi świad­ka­mi obec­no­ści Boga pośród swe­go ludu. Są ape­lem, wezwa­niem Boga skie­ro­wa­nym do świa­ta, aby się nawró­cił i wie­rzył. (…) Oni uka­zu­ją, czym jest napraw­dę Kościół w swej naj­głęb­szej isto­cie; aby zro­zu­mieć głę­bię ducho­wą Kościo­ła, musi­my przyj­rzeć się świę­tym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, Poznań, 1 XI 2015 r.