Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłość i świętość

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Miłość Boga i czło­wie­ka jest zna­kiem i doj­rza­łym wyra­zem świę­to­ści. Wie­dział o tym dobrze Karol Woj­ty­ła, gdy w mło­do­ści pod­jął fun­da­men­tal­ną decy­zję, by pójść za Jezu­sem Chry­stu­sem i tej decy­zji pozo­stał wier­ny do ostat­nie­go tchnie­nia. Zmie­nia­ły się cza­sy, oko­licz­no­ści, ludzie, for­my jego służ­by i odpo­wie­dzial­no­ści w Koście­le, a on kon­se­kwent­nie szedł dro­gą, któ­rą wska­zał mu Bóg. Wła­śnie ta kon­se­kwen­cja ude­rza nas w jego posta­wie. Nie ma w jego życiu gwał­tow­nych zwro­tów, zała­mań, wahań. Nawet po wybo­rze na Bisku­pa Rzy­mu zacho­wał spo­kój, choć sta­nął – myśląc po ludz­ku – przed nie­praw­do­po­dob­nym wyzwa­niem. Pod­czas inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu pytał gło­śno na pla­cu św. Pio­tra: „Jak­że (…) nie drżeć wobec wiel­ko­ści tego powo­ła­nia”, ale świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści nie para­li­żo­wa­ła go, lecz mobi­li­zo­wa­ła do nie­zmor­do­wa­nej pra­cy. I tak było od począt­ku i do koń­ca pon­ty­fi­ka­tu. My – naj­bliż­si współ­pra­cow­ni­cy – musie­li­śmy dłu­go dora­stać do nowych zadań. On pod­jął służ­bę nie­ja­ko z mar­szu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie X edy­cji Dni Jana Paw­ła II, Cen­trum Jana Paw­ła II, Kra­ków, 5 XI 2015 r.