Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Męczennik za wiarę

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

O. Lean­der Kubik, bene­dyk­tyn z Lubi­nia, męczen­nik za wia­rę. Uro­dził się 4 stycz­nia 1909 r. w Sta­rym Kram­sku. W 1929 r. wstą­pił do semi­na­rium we Wło­dzi­mie­rzu Wołyń­skim, po czte­rech latach zło­żył ślu­by zakon­ne w Lubi­niu i przy­jął imię Lean­der. Dał się poznać jako gor­li­wy kapłan, gło­szą­cy odważ­ne, patrio­tycz­ne kaza­nia. Dobro­cią i ser­decz­no­ścią zdo­był ser­ca miesz­kań­ców para­fii. Na począt­ku 1940 r. o. Lean­der objął opie­ką ducho­wą i został kape­la­nem taj­nej orga­ni­za­cji woj­sko­wej „Czar­ny Legion”, liczą­cej ok. 80 mło­dych pol­skich spi­skow­ców. Gesta­po szyb­ko wpa­dło na trop orga­ni­za­cji. O. Lean­der został aresz­to­wa­ny i osa­dzo­ny w wię­zie­niu w Rawi­czu. (…) Stał się dusz­pa­ste­rzem więź­niów. Orga­ni­zo­wał wspól­ne modli­twy, słu­chał spo­wie­dzi, odpra­wiał dla nich Msze św., udzie­lał sakra­men­tów świę­tych, wspie­rał ducho­wo, dzie­lił się chle­bem, któ­re­go sam nie zja­dał. (…) Prze­by­wał w obo­zach w Darm­stadt, potem w Eich i we Wron­kach, gdzie w wyni­ku tor­tur i pra­cy ponad siły zmarł 14 paź­dzier­ni­ka 1942 r. Był to czło­wiek wiel­kie­go ducha, męczen­nik za wia­rę i Ojczy­znę, któ­ry do koń­ca modlił się za swo­ich opraw­ców.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji dnia modlitw o kano­ni­za­cję bło­go­sła­wio­nych i beaty­fi­ka­cję Sług Bożych pocho­dzą­cych z Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 8 XI 2015 r.