Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33b–37

KRÓLESTWO CHRYSTUSA NIE JESTTEGO ŚWIATA

Cor­reg­gio, Chry­stus w chwa­le, (1520–1521)

Piłat powie­dział do Jezu­sa: Czy Ty jesteś Kró­lem żydow­skim? Jezus odpo­wie­dział: Czy to mówisz od sie­bie, czy też inni powie­dzie­li ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcy­ka­pła­ni wyda­li mi Cie­bie. Coś uczy­nił? Odpo­wie­dział Jezus: Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta. Gdy­by kró­le­stwo moje było z tego świa­ta, słu­dzy moi bili­by się, abym nie został wyda­ny Żydom. Teraz zaś kró­le­stwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powie­dział do Nie­go: A więc jesteś Kró­lem? Odpo­wie­dział Jezus: Tak, jestem kró­lem. Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie. Każ­dy, kto jest z praw­dy, słu­cha moje­go gło­su.
ROZWAŻANIE
Eli­ty wła­dzy oskar­ża­ją Jezu­sa przed Piła­tem. Sed­no oskar­że­nia kry­je się w prze­ko­na­niu, że Jezus sta­je się wodzem, któ­ry może zatra­cić naród. Na te tory myśle­nia wpro­wa­dza­ją pro­ku­ra­to­ra rzym­skie­go – uka­zu­ją Jezu­sa jako bun­tow­ni­ka sprze­ci­wia­ją­ce­go się rzym­skiej wła­dzy. W jakimś sen­sie Jezus uka­zu­je się i Żydom, i Rzy­mia­ni­no­wi, jako król-kon­ku­rent. Tym­cza­sem Zba­wi­ciel, potwier­dza­jąc swo­ją god­ność kró­lew­ską, pod­kre­śla, że nie jest kon­ku­ren­cją dla wła­dzy. Prze­ciw­nie, nauczał, że trze­ba co cesar­skie oddać cesa­rzo­wi. Jego wła­dza obej­mu­je ludz­kie sumie­nia. Gdy jed­nak wła­dza uzur­pu­je sobie pra­wo do kie­ro­wa­nia ludz­ki­mi sumie­nia­mi, kon­flikt sta­je się nie­uchron­ny. I ten rodzaj kon­flik­tu roz­gry­wa się na naszych oczach.

rs