Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Udział w królewskiej władzy miłości

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pano­wa­nie Chry­stu­sa to znacz­nie więk­sza, głęb­sza i sku­tecz­niej­sza wła­dza, któ­rej nikt nam nie może ode­brać, któ­ra nie pod­le­ga gło­so­wa­niu. To wła­dza miło­ści, a jej fun­da­men­tem jest nasza głę­bo­ka więź z Bogiem dzię­ki ofie­rze, jaką za nas zło­żył Chry­stus. Roz­mo­wa Jezu­sa z Piła­tem, odczy­ta­na w litur­gii sło­wa, poka­zu­je jakim kró­lem jest Zba­wi­ciel. Jezus roz­wiał przed Piła­tem wszel­kie wąt­pli­wo­ści. Nie miał żad­nych przy­ziem­nych ambi­cji poli­tycz­nych, bo miał nie­skoń­cze­nie więk­sze „ambi­cje”, prze­kra­cza­ją­ce wyobraź­nię Piła­ta. Jezus dał naj­wyż­sze świa­dec­two tej praw­dzie, że Bóg jest miło­ścią i że pra­gnie usta­no­wić w świe­cie kró­le­stwo miło­ści. Chry­stus zaświad­czył o tej praw­dzie nie tyl­ko sło­wa­mi, ale całym swo­im życiem, swo­ją śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem. Prze­czy­ta­ny frag­ment z Księ­gi Apo­ka­lip­sy potwier­dza praw­dę o powszech­nym pano­wa­niu Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­re opie­ra się na miło­ści i w któ­rej wszy­scy wie­rzą­cy mają swój udział. Mając udział w takiej kró­lew­skiej wła­dzy miło­ści, może­my sku­tecz­niej niż poli­ty­cy prze­mie­niać nasz świat, czy­niąc go bar­dziej ludz­kim, a więc i bar­dziej Bożym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Wawel­skiej w uro­czy­stość
Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, Kra­ków 22 XI 2015 r.