Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg wierny w miłości

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Wszel­kie auten­tycz­ne pojed­na­nie pocho­dzi od Boga. Gdy czło­wiek – popy­cha­ny przez Złe­go i pocią­gnię­ty wła­sną pychą – nad­uży­wa wol­no­ści, danej mu ku miło­wa­niu i wiel­ko­dusz­ne­mu poszu­ki­wa­niu dobra i odma­wia posłu­szeń­stwa Bogu; gdy zamiast odpo­wie­dzieć miło­ścią na miłość Boga, prze­ciw­sta­wia się Mu niczym rywa­lo­wi, łudząc się i prze­ce­nia­jąc swo­je siły – Bóg, mimo całej prze­wrot­no­ści czło­wie­ka, pozo­sta­je wier­ny w miło­ści. Bóg „boga­ty w miło­sier­dzie” – jak ojciec z przy­po­wie­ści o mar­no­traw­nym synu – nie zamy­ka ser­ca dla żad­ne­go ze swo­ich synów. Ocze­ku­je na nich, szu­ka ich, odnaj­du­je tam i wzy­wa, by gro­ma­dzi­li się wokół Jego sto­łu w świą­tecz­nej rado­ści prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia. Ta ini­cja­ty­wa Boga urze­czy­wist­nia się i obja­wia w odku­pień­czym akcie Chry­stu­sa, któ­ry pro­mie­niu­je na świat poprzez posłu­gę Kościo­ła. To Chry­stus obja­wił nam, że Bóg jest miło­ścią i dał nam „przy­ka­za­nie nowe”, a rów­no­cze­śnie tę pew­ność, że dro­ga miło­ści otwie­ra się dla wszyst­kich ludzi, a zatem, że wysi­łek skie­ro­wa­ny ku przy­wró­ce­niu powszech­ne­go bra­ter­stwa nie jest darem­ny.

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas uro­czy­sto­ści z oka­zji 50. rocz­ni­cy listu
bisku­pów pol­skich do nie­miec­kich, w któ­rych wzię­li udział bisku­pi z obu
kra­jów, Jasna Góra, 22 XI 2015 r.