Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Adwent – zna­czy przyj­ście. Bóg wciąż przy­cho­dzi. Przy­go­to­wu­je­my się do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Czu­wa­my, aby przy­jąć Tego, któ­re­go posłał Ojciec. Nowy rok litur­gicz­ny, któ­ry roz­po­czy­na się pierw­szą nie­dzie­lą Adwen­tu, będzie boga­ty w treść, boga­ty w zbaw­cze wyda­rze­nia. Będzie­my dzię­ko­wać za dar Chrztu Pol­ski 1050 lat temu i za swój Chrzest. O łasce Chrztu św. i obo­wiąz­kach, któ­re wypły­wa­ją z tego daru, przy­po­mi­na nam hasło dusz­pa­ster­skie tego roku: „Nowe życie w Chry­stu­sie”. To hasło przy­po­mi­na nam nowe, nad­przy­ro­dzo­ne życie łaski uświę­ca­ją­cej, któ­re otrzy­ma­li­śmy na Chrzcie świę­tym. To zda­nie nam uświa­da­mia, że dar łaski jest zada­niem na całe życie. Wspar­ci pomo­cą z nie­ba, wciąż win­ni­śmy budo­wać w swym ser­cu, w swym życiu, świą­ty­nię Boga. Jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni, szcze­gól­nie w rodzi­nie, za łaskę Chrztu naszych bliź­nich. Wiel­kim darem Bożym jest to, że ten rok dusz­pa­ster­ski będzie­my prze­ży­wać rów­no­cze­śnie jako Nad­zwy­czaj­ny Rok Miło­sier­dzia: od 8 grud­nia tego roku (świę­to Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny) do uro­czy­sto­ści Chry­stu­sa Kró­la w przy­szłym roku. Nasze ducho­we prze­ży­cia będą ubo­ga­co­ne Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży, któ­re będą prze­ży­wa­ne w świe­tle słów Pana Jezu­sa: „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7). Te dni są dla nas i dla mło­dzie­ży całe­go świa­ta wiel­kim darem, ale też trud­nym zada­niem dla Pol­ski, dla Kościo­ła i dla władz świec­kich. Czas, jaki nam Bóg daje, łaski wewnętrz­ne, wyda­rze­nia w świe­cie, w naszym życiu, w rodzi­nie, prze­ży­waj­my świa­do­mi mija­ją­ce­go cza­su. Szcze­gól­nie mał­żon­ko­wie, rodzi­ny niech przyj­mu­ją nie­ustan­nie Boga, boga­te­go w miło­sier­dzie, i pozwa­la­ją dzia­łać Ducho­wi Świę­te­mu, by wzra­sta­ła miłość w rodzi­nie. „Bóg nigdy nie prze­sta­je otwie­rać drzwi swo­je­go ser­ca, by powta­rzać, że nas kocha i że chce dzie­lić z nami swo­je życie (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Mise­ri­cor­diae vul­tus).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Roz­wa­żę Ewan­ge­lię z I Nie­dzie­li Adwen­tu ©: „Uwa­żaj­cie na sie­bie… czu­waj­cie więc i módl­cie się w każ­dym cza­sie, aby­ście mogli… sta­nąć przed Synem Czło­wie­czym” (Łk 21,34–36).