Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czuwajcie i módlcie się

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu jest pierw­szą bra­mą wpro­wa­dza­ją­cą nas w głę­bię tajem­nic Chry­stu­sa. Prze­ży­wa­my dzi­siaj otwar­cie nie­ja­ko bra­my dzięk­czy­nie­nia naro­du pol­skie­go za łaskę chrztu od 1050 lat. Ten sze­ro­ki kon­tekst naszej modli­twy zobo­wią­zu­je każ­de­go z nas do udzie­le­nia wła­snej odpo­wie­dzi na łaskę Boga, a przede wszyst­kim na dar nasze­go życia, któ­re jest dla nas samych tajem­ni­cą. (…) Musi­my zasta­no­wić się nad tym nie­po­ję­tym darem, jakim jest wej­ście Syna Boże­go w nasz ludz­ki świat. To stwo­rze­nie nas na nowo nastą­pi­ło nie tyl­ko poprzez tajem­ni­cę Wcie­le­nia Syna Boże­go, ale przede wszyst­kim przez ofia­rę Jego krzy­ża na Gol­go­cie. Adwent posia­da dwa pod­sta­wo­we wymia­ry. Pierw­szy wymiar uka­zu­je nam tam­tą tęsk­no­tę czło­wie­ka i Ludu Wybra­ne­go za Zba­wi­cie­lem. A z dru­giej stro­ny ma nas przy­go­to­wać na tajem­ni­cę przyj­ścia Syna Boże­go na koń­cu świa­ta. Speł­nił się Adwent ludz­ki. Bóg przy­szedł do czło­wie­ka i speł­nił nasze ludz­kie ocze­ki­wa­nia, ale trwa i będzie trwał do koń­ca świa­ta dru­gi Adwent, czy­li ocze­ki­wa­nie Boga na czło­wie­ka. „Czu­waj­cie i módl­cie się w każ­dym cza­sie. Pod­nie­ście gło­wy, bo zbli­ża się wasze odku­pie­nie” – i to jest nasze pierw­sze zada­nie, żeby­śmy się nie zapa­trzy­li tyl­ko w wymia­ry tej zie­mi, ale pod­nie­śli gło­wy do góry, bo stam­tąd ocze­ku­je­my na powtór­ne przyj­ście Jezu­sa. Czu­wa­nie na modli­twie musi być naszym szcze­gól­nym zada­niem, któ­re wypeł­nia­my każ­de­go dnia i cią­gle na nowo. Dru­gim zada­niem jest poczu­cie wdzięcz­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Miło­sier­dzia w Msto­wie, 29 XI 2015 r.