Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

ŚDM potrzebne młodym

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Jed­nym z prio­ry­te­tów dusz­pa­ster­skich Jana Paw­ła II byli mło­dzi, cze­go prze­ja­wem sta­ła się jed­na z naj­lep­szych ini­cja­tyw jego pon­ty­fi­ka­tu, czy­li Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Ta wiel­ka przy­go­da dusz­pa­ster­ska trwa już trzy­dzie­ści lat i Bóg tyl­ko wie, ile przy­nio­sła ona owo­ców. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży są potrzeb­ne mło­dym. Mło­dzież chce widzieć i doświad­czyć, że pój­ście za Mistrzem z Naza­re­tu to wspa­nia­ła przy­go­da życia, przy­go­to­wu­ją­ca całą ich wiecz­ność, a tak­że, że wia­ra w Jezu­sa jest źró­dłem bra­ter­stwa, że jed­no­czy ludy i naro­dy, oba­la gra­ni­ce i barie­ry, jakie ludzie sami sobie posta­wi­li. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży są potrzeb­ne całe­mu Kościo­ło­wi. Te dni budzą entu­zjazm wia­ry w Koście­le, odsła­nia­ją mło­de obli­cze Kościo­ła, któ­ry odra­dza się w każ­dym naro­dzie, w każ­dym poko­le­niu, w każ­dym cza­sie. ŚDM są potrzeb­ne nasze­mu nie­spo­koj­ne­mu świa­tu. Czyż wspól­na modli­twa i bra­ter­stwo mło­dych z całe­go świa­ta, tak bar­dzo ude­rza­ją­ce pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, nie jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na prze­moc, na nie­na­wiść, na śle­py ter­ro­ryzm docho­dzą­cy do gło­su w naszym świe­cie?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w cza­sie Mszy św. dla dele­ga­tów kra­jów, któ­re przy­go­to­wu­ją gru­py do przy­jaz­du na ŚDM Kra­ków 2016, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 28 XI 2015 r.