Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przyjęcie chrześcijaństwa

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Gdy 1050 lat temu ksią­żę Miesz­ko I przyj­mo­wał Chrzest, wie­dział, jakie­go doko­nu­je wybo­ru. Przy­ję­cie Chrztu świę­te­go przez wład­cę Polan było ze wszech miar decy­zją histo­rycz­ną i histo­rio­twór­czą. Kraj Polan doko­ny­wał bowiem zasad­ni­czej zmia­ny; prze­cho­dził od kul­tu stwo­rzeń do kul­tu Stwór­cy. Nie było to przej­ście od jed­nej reli­gii do dru­giej. To było coś wię­cej. Było to rady­kal­ne przej­ście od bał­wo­chwal­stwa do wia­ry. Ten fakt prze­są­dził o dal­szym kie­run­ku naszej kul­tu­ry i men­tal­no­ści, zako­rze­nia­jąc nas w zachod­nim chrze­ści­jań­stwie. Przy­ję­cie chrze­ści­jań­stwa pozwo­li­ło mło­de­mu pań­stwu pol­skie­mu wyjść z kry­zy­su poło­wy lat 60. X wie­ku i przy­łą­czyć się do zupeł­nie odmien­nej stre­fy kul­tu­ro­wej i cywi­li­za­cyj­nej. Piśmien­nic­two, archi­tek­tu­ra muro­wa­na, sztu­ka sakral­na, nowy spo­sób zarzą­dza­nia pań­stwem, to były nowe ele­men­ty, któ­re cał­ko­wi­cie odmie­ni­ły kraj Polan. Pol­ska mogła od tego momen­tu w całej peł­ni korzy­stać z wcze­śniej­sze­go ponad tysiąc sie­dem­set­let­nie­go dzie­dzic­twa kul­tu­ry antycz­nej, a tak­że z osią­gnięć cywi­li­za­cyj­nych euro­pej­skiej kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej ostat­nich 900 lat.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na roz­po­czę­cie Jubi­le­uszu 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski na Jasnej Górze, 29 XI 2015 r.