Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: So 3,14–18a; Flp 4,4–7; Łk 3,10–18

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Gdy Jan nauczał nad Jor­da­nem, pyta­ły go tłu­my:
Cóż mamy czy­nić?
On im odpo­wia­dał: Kto ma dwie suk­nie, niech jed­ną da temu, któ­ry nie ma; a kto ma żyw­ność, niech tak samo czy­ni. Przy­cho­dzi­li tak­że cel­ni­cy, żeby przy­jąć chrzest, i pyta­li Go: Nauczy­cie­lu, co mamy czy­nić? On im odpo­wia­dał: Nie pobie­raj­cie nic wię­cej ponad to, ile wam wyzna­czo­no. Pyta­li Go też i żoł­nie­rze: A my, co mamy czy­nić? On im odpo­wie­dział: Nad nikim się nie znę­caj­cie i niko­go nie uci­skaj­cie, lecz poprze­sta­waj­cie na swo­im żoł­dzie. Gdy więc lud ocze­ki­wał z napię­ciem i wszy­scy snu­li domy­sły w ser­cach co do Jana, czy nie jest on Mesja­szem, on tak prze­mó­wił do wszyst­kich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem. Ma On wie­ja­dło w ręku dla oczysz­cze­nia swe­go omło­tu: psze­ni­cę zbie­rze do spi­chrza, a ple­wy spa­li w ogniu nie­uga­szo­nym.
Wie­le też innych napo­mnień dawał ludo­wi i gło­sił dobrą nowi­nę.
ROZWAŻANIE
Pro­rok Jan znad Jor­da­nu cie­szył się ogrom­nym auto­ry­te­tem wśród współ­cze­snych i choć nie bra­ko­wa­ło tych, któ­rzy go odrzu­ca­li, to prze­cież sam monar­cha chęt­nie go słu­chał i nie pozo­sta­wał obo­jęt­ny na jego sło­wo. Naucza­nie Jana Chrzci­cie­la jest przej­rzy­ste i pro­wa­dzi pro­sty­mi dro­ga­mi ku upo­rząd­ko­wa­niu ludz­kie­go życia: nale­ży pie­lę­gno­wać miło­sier­dzie, wyko­ny­wać swą pra­cę uczci­wie, nie wyko­rzy­sty­wać swej prze­wa­gi nad inny­mi, nie wyrzą­dzać krzyw­dy. Jasne, nazna­czo­ne głę­bo­kim poczu­ciem reali­zmu i spra­wie­dli­wo­ści zasa­dy budzi­ły sza­cu­nek i chęt­nie były przyj­mo­wa­ne. I tego czę­sto dziś bra­ku­je nam w codzien­nym życiu – bo wszy­scy potrze­bu­je­my jasnych i pro­stych wska­zań, któ­re pozwo­lą kształ­to­wać codzien­ność. Uciecz­ka w pogma­twa­ne wywo­dy nie słu­ży przej­rzy­sto­ści nasze­go życia.

rs