Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

BĄDŹCIE MOCNIWIERZENIE LĘKAJCIE SIĘ!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 2 grud­nia br.

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W minio­nych dniach odby­łem moją pierw­szą podróż apo­stol­ską do Afry­ki. Afry­ka jest pięk­na! Dzię­ku­ję Bogu za ten wiel­ki dar, któ­ry pozwo­lił mi odwie­dzić trzy kra­je: naj­pierw Kenię, potem Ugan­dę i wresz­cie Repu­bli­kę Środ­ko­wo­afry­kań­ską. (…) Kenia jest kra­jem, któ­ry dobrze uka­zu­je glo­bal­ne wyzwa­nie naszych cza­sów: ochro­na dzie­ła stwo­rze­nia, poprzez refor­mę mode­lu roz­wo­ju, aby był spra­wie­dli­wy, inte­gru­ją­cy i zrów­no­wa­żo­ny. Wszyst­ko to znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w Nairo­bi, naj­więk­szym mie­ście Afry­ki Wschod­niej, gdzie współ­ist­nie­ją bogac­two i ubó­stwo, ale to jest skan­dal, i to nie tyl­ko w Afry­ce, ale wszę­dzie współ­ist­nie­nie bogac­twa i ubó­stwa jest skan­da­lem i hań­bą dla ludz­ko­ści. (…) W tym kon­tek­ście, tak dra­ma­tycz­nie aktu­al­nym,
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam ser­decz­nie Pola­ków przy­by­łych na audien­cję i tych, któ­rzy
łączą się z nami przez radio i tele­wi­zję. Dzię­ku­ję wam za modli­tew­ne
wspar­cie mojej podró­ży apo­stol­skiej do Afry­ki. Roz­po­czę­li­śmy okres Adwen­tu.
W kon­tek­ście Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, któ­ry
wkrót­ce zacznie­my, niech będzie on dla nas cza­sem modli­twy, szcze­gól­nej
czuj­no­ści i otwar­cia serc dla Jezu­sa Miło­sier­ne­go. Na to ducho­we przy­go­to­wa­nie
do świąt Boże­go Naro­dze­nia z ser­ca wam bło­go­sła­wię
[/pullquote]
z rado­ścią zanio­słem sło­wo nadziei Jezu­sa: „Bądź­cie moc­ni w wie­rze, nie lękaj­cie się”. Były one mot­tem mojej wizy­ty. (…) Następ­nie, moja wizy­ta Ugan­dzie odby­wa­ła się pod zna­kiem męczen­ni­ków tego kra­ju, w związ­ku z pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cą ich histo­rycz­nej kano­ni­za­cji, doko­na­nej przez bło­go­sła­wio­ne­go papie­ża Paw­ła VI. Z tego powo­du mot­tem były sło­wa: „Będzie­cie moimi świad­ka­mi”. Mot­to, któ­re zakła­da sło­wa bez­po­śred­nio poprze­dza­ją­ce: „Otrzy­ma­cie moc Ducha Świę­te­go”, ponie­waż to Duch Świę­ty oży­wia ser­ce i ręce uczniów misjo­na­rzy. (…). Trze­cim eta­pem podró­ży była Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska, znaj­du­ją­ca się w samym ser­cu geo­gra­ficz­nym kon­ty­nen­tu: wła­śnie tam jest ser­ce Afry­ki. Ta wizy­ta mia­ła fak­tycz­nie pierw­sze miej­sce w moim zamy­śle, ponie­waż kraj ten pró­bu­je wydo­stać się z bar­dzo trud­ne­go okre­su gwał­tow­nych kon­flik­tów i wiel­kie­go cier­pie­nia lud­no­ści. Dla­te­go chcia­łem, aby otwo­rzyć wła­śnie tam, w Ban­gi, o tydzień wcze­śniej, Drzwi Świę­te Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, w kra­ju któ­ry bar­dzo cier­pi, jako znak wia­ry i nadziei dla tego ludu i sym­bo­licz­nie dla wszyst­kich miesz­kań­ców Afry­ki, naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych wyzwo­le­nia i pocie­sze­nia. Wezwa­nie Jezu­sa do uczniów: „Prze­praw­my się na dru­gi brzeg” było mot­tem środ­ko­wo­afry­kań­skie­go eta­pu piel­grzym­ki. (…) Pod­czas ostat­niej Mszy św. na sta­dio­nie w Ban­gi, w świę­to apo­sto­ła Andrze­ja, pono­wi­li­śmy nasze zobo­wią­za­nie do naśla­do­wa­nia Jezu­sa, naszej nadziei, poko­ju, obli­cza Boże­go Miło­sier­dzia. (…) Było na niej mnó­stwo ludzi mło­dych. Sta­dion pełen mło­dzie­ży. Ponad poło­wa miesz­kań­ców Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej to oso­by nie­let­nie, mają mniej niż 18 lat. To wiel­ka obiet­ni­ca, by kraj się roz­wi­jał. Chciał­bym powie­dzieć kil­ka słów na temat misjo­na­rzy. Męż­czyź­ni i kobie­ty, któ­rzy opu­ści­li wszyst­ko: jako ludzie mło­dzi – ojczy­znę, dom, i poje­cha­li tam, pędząc życie peł­ne wiel­kiej pra­cy, nie­kie­dy śpiąc na gołej zie­mi. Ofia­ro­wa­li całe swe życie. (…) Wspól­nie chwal­my Pana za tę piel­grzym­kę na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim i pozwól­my się pro­wa­dzić jej sło­wa­mi klu­czo­wy­mi: „Bądź­cie moc­ni w wie­rze, nie lękaj­cie się”; „Będzie­cie moimi świad­ka­mi”; „Prze­praw­my się na dru­gi brzeg”.