Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rocznica Szpitala Domowego

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Kra­ków jest dobrem, o któ­re powin­ni­śmy dbać. To dobro two­rzy­ły i pomna­ża­ły kolej­ne poko­le­nia miesz­kań­ców Mia­sta. Byli wśród nich ucze­ni, pisa­rze i arty­ści, twór­cy naszej naro­do­wej kul­tu­ry. Byli wśród nich paste­rze, oso­by kon­se­kro­wa­ne i wier­ni. Byli wśród nich licz­ni świę­ci i bło­go­sła­wie­ni, zarów­no wynie­sie­ni do chwa­ły ołta­rzy, jak i nie­ka­no­ni­zo­wa­ni, dla któ­rych pro­gra­mem życia była Ewan­ge­lia. Byli wśród miesz­kań­ców Kra­ko­wa wiel­cy jał­muż­ni­cy, two­rzą­cy dzie­ła miło­sier­dzia. Byli też i są w Kra­ko­wie mło­dzi ludzie, stu­den­ci, zdo­by­wa­ją­cy tu wykształ­ce­nie, a tak­że zwy­kli miesz­kań­cy Kra­ko­wa. (…) Dla­te­go nie chce­my być obo­jęt­ni wobec tego wszyst­kie­go, co zaciem­nia obraz Kra­ko­wa, co go poni­ża, defor­mu­je, upo­ka­rza, co żeru­je na ludz­kiej sła­bo­ści. Szpi­tal Domo­wy jest nam potrzeb­ny, aby leczyć nasze sła­bo­ści, bolącz­ki i grze­chy. Nazwę „Szpi­tal Domo­wy” pod­su­nął już w XVI wie­ku Słu­ga Boży ks. Piotr Skar­ga, któ­ry pisał, że w takim Szpi­ta­lu jest miej­sce dla ludzi „roz­ma­ity­mi nędza­mi i przy­go­da­mi utra­pio­nych”. Zda­je­my sobie spra­wę, jak wie­lu jest w naszym mie­ście takich utra­pio­nych ludzi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji rocz­ni­cy Szpi­ta­la Domo­we­go, Kra­ków, 18 XI 2015