Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Trzeba powrócić do Chrztu

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Dzi­siaj wśród wie­lu wyzwań poja­wi­ły się zna­ki jakiejś utra­ty pamię­ci i dzie­dzic­twa chrze­ści­jań­skie­go, któ­re­mu towa­rzy­szy obo­jęt­ność reli­gij­na, wywo­łu­ją­ca u wie­lu wra­że­nie, że żyją bez ducho­we­go zaple­cza, niczym spad­ko­bier­cy, któ­rzy roz­trwo­ni­li dzie­dzic­two pozo­sta­wio­ne im przez histo­rię. Nie dzi­wią więc pró­by nada­nia Pol­sce obli­cza wyklu­cza­ją­ce­go dzie­dzic­two reli­gij­ne, przez sta­no­wie­nie praw w ode­rwa­niu od ich źró­dła, jakim jest chrze­ści­jań­stwo. Mamy do czy­nie­nia z powol­nym, stop­nio­wo wkra­cza­ją­cym zeświec­cze­niem. Wie­lu ludzi nie potra­fi już łączyć ewan­ge­licz­ne­go prze­sła­nia z codzien­nym doświad­cze­niem. Wzra­sta trud­ność w prze­ży­wa­niu oso­bi­stej wia­ry w Chry­stu­sa w kon­tek­ście spo­łecz­nym i kul­tu­ro­wym, gdzie chrze­ści­jań­ska wizja życia jest sta­le wysta­wia­na na pró­bę. (…) Trze­ba powró­cić do Chrztu. Trze­ba – podob­nie jak 1050 lat temu – na serio wyznać i gło­sić na nowo praw­dę o Chry­stu­sie, jedy­nym Pośred­ni­ku mię­dzy Bogiem a ludź­mi i jedy­nym Odku­pi­cie­lu świa­ta. Trze­ba nie­ustan­nie otwie­rać się z ufno­ścią na Chry­stu­sa i pozwa­lać Mu, aby nas odna­wiał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na roz­po­czę­cie Jubi­le­uszu 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski na Jasnej Górze, 29 XI 2015 r.