Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Uświę­ce­ni jeste­śmy przez ofia­rę cia­ła Jezu­sa Chry­stu­sa raz na zawsze” – czy­ta­my w Liście do Hebraj­czy­ków (Hbr 10,10). Syn Boży stał się czło­wie­kiem, aby przez ofia­rę z sie­bie nas zba­wić. Jezus Chry­stus, Sło­wo, któ­re sta­ło się cia­łem, wypeł­nił wolę Ojca: „Oto idę, abym speł­niał wolę Two­ją” (Hbr 10,9). Chry­stus naro­dził się z Maryi Dzie­wi­cy. Bóg wybrał Mary­ję na Mat­kę swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna, a Ona przy­ję­ła Bożą wolę: „Oto Ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według twe­go sło­wa” (Łk 1,38). W cza­sie Nawie­dze­nia św. Elż­bie­ta pochwa­li­ła posłu­szeń­stwo Maryi Bożej woli: „Bło­go­sła­wio­na jesteś, któ­raś uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana” (Łk 1,45). Jeste­śmy obda­ro­wa­ni przez Boga. Zosta­li­śmy stwo­rze­ni, w Chry­stu­sie sta­li­śmy się dzieć­mi Boży­mi, nosi­my w sobie nowe życie w Chry­stu­sie od Chrztu świę­te­go. Bóg dał nam łaskę powo­ła­nia. Męż­czy­zna i kobie­ta otrzy­ma­li dar powo­ła­nia do wier­nej i trwa­łej miło­ści oraz do rodzi­ciel­stwa. Sło­wa św. Elż­bie­ty: „Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny jest owoc Two­je­go łona” odno­szą się nie tyl­ko do Maryi, ale do każ­dej kobie­ty noszą­cej pod ser­cem swo­je dziec­ko. Czy każ­da kobie­ta w sta­nie bło­go­sła­wio­nym odno­si do sie­bie sło­wa św. Elż­bie­ty? Czy o tym pamię­ta ojciec dziec­ka? Czy wie­rzy­my w to, co prze­ka­zu­je Urząd Nauczy­ciel­ski Kościo­ła na temat mał­żeń­stwa i rodzi­ny? W dobie powszech­ne­go rela­ty­wi­zmu, kie­dy każ­dy zda­je się twier­dzić, że ma wła­sną praw­dę, potrze­bu­je­my Boże­go świa­tła, któ­re mówi, co jest dobrem, a co kłam­stwem i grze­chem. Dziś potrze­ba, aby mał­żon­ko­wie i rodzi­ce, dusz­pa­ste­rze, wszy­scy wie­rzą­cy, woła­li z Psal­mi­stą: „Wej­rzyj z nie­ba, zobacz i nawiedź tę wino­rośl; i chroń tę, któ­rą zasa­dzi­ła Twa pra­wi­ca” (Ps 80,15–16). Tajem­ni­ca miło­sier­dzia „jest dla nas źró­dłem rado­ści, uko­je­nia i poko­ju… Miło­sier­dzie obja­wia Prze­naj­święt­sza Trój­ca… jest pod­sta­wo­wym pra­wem, któ­re miesz­ka w ser­cu każ­de­go czło­wie­ka… Miło­sier­dzie to dro­ga, któ­ra łączy Boga z czło­wie­kiem” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 3).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Wyko­rzy­staj­my dni Boże­go Naro­dze­nia, by umoc­nić zgo­dę, miłość mał­żeń­ską, rodzin­ną, sąsiedz­ką. Niech dzie­le­nie się opłat­kiem nie będzie pustym gestem. Niech wspól­na modli­twa pomo­że nam wypo­wie­dzieć sło­wa: dzię­ku­ję, prze­pra­szam, prze­ba­czam.