Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mi 5,1–4a; Hbr 10,5–10; Łk 1,39–45

MARYJA JEST MATKĄ OCZEKIWANEGO MESJASZA

W tym cza­sie Mary­ja wybra­ła się i poszła z pośpie­chem w góry do pew­ne­go mia­sta w poko­le­niu Judy. Weszła do domu Zacha­ria­sza i pozdro­wi­ła Elż­bie­tę. Gdy Elż­bie­ta usły­sza­ła pozdro­wie­nie Maryi, poru­szy­ło się dzie­ciąt­ko w jej łonie, a Duch Świę­ty napeł­nił Elż­bie­tę. Wyda­ła ona okrzyk i powie­dzia­ła: Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny jest owoc Two­je­go łona. A skąd­że mi to, że Mat­ka moje­go Pana przy­cho­dzi do mnie? Oto, sko­ro głos Twe­go pozdro­wie­nia zabrzmiał w moich uszach, poru­szy­ło się z rado­ści dzie­ciąt­ko w łonie moim. Bło­go­sła­wio­na jesteś, któ­raś uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana.
ROZWAŻANIE
Dziś trze­ba posta­wić jed­no z zasad­ni­czych pytań: kto mi impo­nu­je? Kto i co wzbu­dza moje uzna­nie? Pyta­nia pro­ste i war­to na nie szcze­rze odpo­wie­dzieć, bo tą dro­gą może­my uzy­skać wgląd we wła­sną duszę. Nie­trud­no wymie­nić współ­cze­sne fascy­na­cje ludzi – tu moż­li­wo­ści jest wie­le, od tych pozy­tyw­nych, któ­re roz­wi­ja­ją czło­wie­ka, po te, któ­re sta­ją się nie­wo­lą ludz­kie­go umy­słu i ser­ca. Dziś jed­nak sta­ra kobie­ta, któ­ra w pode­szłym wie­ku zazna­ła rado­ści macie­rzyń­stwa, Elż­bie­ta, poka­zu­je fascy­na­cję, któ­ra nie jest spo­ty­ka­na zbyt czę­sto. Choć cie­szy­ła się dziec­kiem noszo­nym w swym wnę­trzu, to jed­nak spo­tka­nie z Mary­ją wzbu­dzi­ło w niej jesz­cze więk­szą radość i uzna­nie. Wia­ra Mat­ki Jezu­sa – to wzbu­dzi­ło uzna­nie Elż­bie­ty. Czy mnie rów­nież fascy­nu­ją ludzie wia­ry?

rs