Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 9 grud­nia br.

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Wczo­raj otwo­rzy­łem tutaj, w bazy­li­ce Świę­te­go Pio­tra, Drzwi Świę­te Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia (…) Kościół potrze­bu­je tego nie­zwy­kłe­go wyda­rze­nia. W naszych cza­sach głę­bo­kich prze­mian Kościół jest powo­ła­ny do wnie­sie­nia swe­go szcze­gól­ne­go wkła­du, uka­zu­jąc zna­ki obec­no­ści i bli­sko­ści Boga. A Jubi­le­usz jest cza­sem korzyst­nym dla nas wszyst­kich, ponie­waż kon­tem­plu­jąc Miło­sier­dzie Boże, któ­re prze­kra­cza wszyst­kie ludz­kie ogra­ni­cze­nia i jaśnie­je nad ciem­no­ścia­mi grze­chu, może­my stać się bar­dziej prze­świad­czo­ny­mi i sku­tecz­ny­mi świad­ka­mi. Skie­ro­wa­nie spoj­rze­nia na Boga, miło­sier­ne­go Ojca, i na bra­ci potrze­bu­ją­cych miło­sier­dzia ozna­cza sku­pie­nie uwa­gi na istot­nej tre­ści Ewan­ge­lii: Jezu­sie Chry­stu­sie, Miło­sier­dziu, któ­re sta­ło się Cia­łem, umoż­li­wia­jąc naszym oczom dostrze­że­nie wiel­kiej tajem­ni­cy miło­ści Trój­je­dy­ne­go Boga. Świę­to­wa­nie Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia ozna­cza umiesz­cze­nie ponow­nie w cen­trum nasze­go życia oso­bi­ste­go oraz życia naszych wspól­not spe­cy­fi­ki wia­ry chrze­ści­jań­skiej – to zna­czy Jezu­sa Chry­stu­sa, Miło­sier­ne­go Boga. Zatem Rok Świę­ty ma słu­żyć życiu miło­sier­dziem. Tak, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Rok Świę­ty jest nam dany, aby doświad­czyć w naszym życiu słod­kie­go i łagod­ne­go doty­ku prze­ba­cze­nia Boga, Jego obec­no­ści obok nas i Jego bli­sko­ści szcze­gól­nie w chwi­lach naj­więk­szej potrze­by. (…) Nie ma nic waż­niej­sze­go niż wybie­ra­nie „tego, co naj­bar­dziej podo­ba się Bogu”, Jego miło­sier­dzia, Jego miło­ści, Jego czu­łej tro­ski, Jego obję­cia, Jego ser­decz­no­ści! (…) Dro­dzy bra­cia i sio­stry, życzę, aby w  tym Roku Świę­tym każ­dy z nas doświad­czył miło­sier­dzia Boże­go, aby­śmy byli świad­ka­mi „tego, co naj­bar­dziej podo­ba się Bogu”. Czy tyl­ko naiw­ni mogą sądzić, że to może zmie­nić świat? Tak, po ludz­ku mówiąc jest to sza­leń­stwem, ale „to, co jest głup­stwem u Boga, prze­wyż­sza mądro­ścią ludzi, a co jest sła­be u Boga, prze­wyż­sza mocą ludzi”.