Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Portret Świętej z Avili

Fot. Arch. oo. Kar­me­li­tów Bosych w Kra­ko­wie

Tere­sa szu­ka­ła Boga z całą deter­mi­na­cją. I Go zna­la­zła. Dzię­ki kobie­ce­mu geniu­szo­wi, wybit­nym walo­rom umy­słu i ser­ca, budzą­cym podziw zdol­no­ściom, przy­bli­ża Go innym – już od pię­ciu wie­ków. Ode­szła po wiecz­ną nagro­dę w roku 1582, jako szczę­śli­wa Cór­ka Kościo­ła. W ogro­dzie roz­kwi­tło suche drzew­ko – obraz jej szczę­ścia.
Tere­sa po wiel­kim nawró­ce­niu (w wie­ku śred­nim) zna­la­zła miłość swo­je­go życia w Chry­stu­sie. Na pre­zen­to­wa­nej iko­nie, w geście poko­ry i posłu­szeń­stwa, w dia­lo­gu mistycz­nym ze Zba­wi­cie­lem, spod stóp któ­re­go spły­wa poza mury sym­bo­licz­nej twier­dzy źró­dło wody żywej, rysu­je znak ryby – sym­bol wcze­sno­chrze­ści­jań­skiej „goto­wo­ści” do cier­pie­nia i nadziei zba­wie­nia. Św. Jan Paweł II nazwał ją „Nową Sama­ry­tan­ką” przy stud­ni Jaku­bo­wej.
Słyn­ny wiersz św. Tere­sy zna­le­zio­no zapi­sa­ny na małej kar­tecz­ce w bre­wia­rzu:
„Sólo Dios basta” – Bóg sam wystar­cza
(Poezje 9)
Nie trwóż się, nie drżyj
Wśród życia dróg.
Tu wszyst­ko mija,
Trwa tyl­ko Bóg.
Cier­pli­wość prze­trwa
Dni ziem­skich znój,
Kto Boga posiadł
Ma szczę­ścia zdrój:
Bóg sam wystar­cza.
nowe tłu­ma­cze­nie:
Lękom i tro­skom
przy­stę­pu nie daj;
Wszyst­ko prze­cho­dzi
Bóg się nie zmie­nia.
Przy wytrwa­ło­ści
Zaznasz speł­nie­nia,
Kto posiadł Boga,
na nic nie patrzy.
On sam wystar­czy.
(tłum. Mar­ta Sza­frań­ska Brandt)
Obok naj­czę­ściej cyto­wa­ne­go tłu­ma­cze­nia przy­ta­czam dla porów­na­nia nowe tłu­ma­cze­nie jubi­le­uszo­we, wyda­ne w zbio­rze Poezje. Poesias (Kra­ków 2015) z ory­gi­na­łu hisz­pań­skie­go. Oba war­to skon­fron­to­wać z jesz­cze star­szym prze­kła­dem. Cytu­je go Jaro­sław Iwasz­kie­wicz w opo­wia­da­niu Séréni­té. Począt­ko­we wer­sy brzmią: „Niech cię nic nie mie­sza, / niech cię nic nie trwo­ży, Wszyst­ko mija, / Bóg się nie zmie­nia…”.