Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Jubileuszowy w Kościele

BÓG SAM WYSTARCZA!


Fot. Arch. oo. Karmelitów Bosych w Krakowie
Fot. Arch. oo. Kar­me­li­tów Bosych w Kra­ko­wie

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO, PRZEŻYWANY W CAŁYM KOŚCIELE, ZBIEGŁ SIĘ SZCZĘŚLIWIE I W HARMONIJNY SPOSÓB POŁĄCZYŁ Z OBCHODAMI 500-LECIA JUBILEUSZU TEREZJAŃSKIEGO. STAŁ SIĘ CZASEM SZCZEGÓLNEJ ŁASKI I DUCHOWEJ ODNOWY. O TERESO! – ZWRACAJĄ SIĘ KU MATCE JEJ DUCHOWE CÓRKITY, KTÓRA ODDAŁAŚ SIĘ CAŁKOWICIE NA SŁUŻBĘ MIŁOŚCI, NAUCZ NAS WIERNIEZDECYDOWANIE KROCZYĆ DROGĄ MODLITWY WEWNĘTRZNEJ, WPATRUJĄC SIĘ W BOGATRÓJCY JEDYNEGO, ZAWSZE OBECNEGO W GŁĘBI NASZEGO JESTESTWA. UMOCNIJNAS FUNDAMENT PRAWDZIWEJ POKORY, DUCHA WYRZECZENIA, MIŁOŚCI BRATERSKIEJ W SZKOLE MARYI, NASZEJ MATKI. ROZPAL W NAS ŻARLIWĄ MIŁOŚĆ APOSTOLSKĄ DO KOŚCIOŁA. UPROŚ, ABY JEZUS BYŁ NASZĄ RADOŚCIĄ, NADZIEJĄ, NASZĄ MOCĄ, ZDROJEM WODY ŻYWEJ I NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM.
Boże, Ty przez swo­je­go Ducha natchną­łeś św. Tere­sę od Jezu­sa, aby wska­za­ła Kościo­ło­wi dro­gę wio­dą­cą do dosko­na­ło­ści, spraw, aby­śmy się kar­mi­li jej ducho­wą nauką i zapło­nę­li pra­gnie­niem praw­dzi­wej świę­to­ści. Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen.