Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Medycyna przegrywa z technologią

KS. ABP HENRYK HOSER BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

Wraz z przyj­ściem na świat Jezus Chry­stus wpro­wa­dził nowy para­dyg­mat, jakim jest „nowe stwo­rze­nie”, któ­ry uległ obec­nie głę­bo­kie­mu zachwia­niu. W kon­se­kwen­cji nie mamy już sta­łych odnie­sień war­to­ści ludz­kich. Nie ma rów­nież gwa­ran­cji dla życia ludz­kie­go i jego inte­gral­no­ści, co sta­no­wi jed­ną z głów­nych przy­czyn kry­zy­su współ­cze­snej medy­cy­ny. Medy­cy­na prze­gry­wa dziś z tech­no­lo­gią. Przy­ję­li­śmy za złą nor­mę, że wszyst­ko, co jest tech­no­lo­gicz­nie moż­li­we, może zostać zasto­so­wa­ne w odnie­sie­niu do czło­wie­ka, zarów­no w dobrym tego sło­wa zna­cze­niu, jak i w złym. Współ­cze­sna medy­cy­na prze­gry­wa rów­nież z komer­cją. Prze­kształ­ce­nie jej w sys­tem ryn­ko­wy powo­du­je, że prze­sta­ła ona być służ­bą czło­wie­ko­wi. Naj­bar­dziej prze­gry­wa w tym pod­mio­to­wość pacjen­ta i pod­mio­to­wość leczą­ce­go, któ­re muszą ustą­pić przed domi­nu­ją­cy­mi wyznacz­ni­ka­mi. Anti­do­tum na tę sytu­ację jest powrót do medy­cy­ny hipo­kra­tej­skiej i antro­po­lo­gii chrze­ści­jań­skiej, któ­ra obej­mu­je wszyst­kie wymia­ry życia czło­wie­ka. Jan Paweł II wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że pacjent nie jest rze­czą. (…) Bóg naj­le­piej wie, co jest nor­mą, nawet w medy­cy­nie. Stąd świę­ta Boże­go Naro­dze­nia przy­po­mi­na­ją nam tę nor­mal­ność, skąd pocho­dzi­my i dokąd zmie­rza­my, i uka­zu­ją nasze życie na linii cza­su. Musi­my zro­bić wszyst­ko, żeby przy­wró­cić cen­tral­ne miej­sce cho­re­mu i obok nie­go oso­bę leczą­ce­go. Miej­my to poczu­cie misji, któ­ra nam jest powie­rzo­na i któ­rą nie­sie­my.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas spo­tka­nia opłat­ko­we­go Służ­by Zdro­wia oraz Zakła­dów Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czych z tere­nu Mazow­sza, War­sza­wa, 17 XII 2015 r.