Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODPOWIEDZIALNIE SPRAWOWAĆ WŁADZĘ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Jest rze­czą natu­ral­ną i zdro­wą, że zmie­nia­ją się eki­py rzą­dzą­ce i że nikt nie ma mono­po­lu na naj­lep­szy spo­sób spra­wo­wa­nia wła­dzy. Jeże­li ktoś chciał auten­tycz­nie słu­żyć, a nie pano­wać, nie powi­nien prze­ży­wać zbyt głę­bo­ko gory­czy prze­gra­nych wybo­rów i nie powi­nien prze­szka­dzać tym, któ­rzy reali­zu­ją nowe, nakre­ślo­ne cele, jeże­li oczy­wi­ście są one słusz­ne i słu­żą całe­mu spo­łe­czeń­stwu. (…) Rów­no­cze­śnie, jeże­li ktoś po wygra­nych demo­kra­tycz­nie wybo­rach prze­jął wła­dzę i dodat­ko­wo nie musi się nią for­mal­nie dzie­lić, powi­nien z tym więk­szą odpo­wie­dzial­no­ścią spra­wo­wać tę wła­dzę, liczyć się z wraż­li­wo­ścią plu­ra­li­stycz­ne­go spo­łe­czeń­stwa. (…) Obser­wu­je­my z nie­po­ko­jem pogłę­bia­ją­ce się podzia­ły w naszym spo­łe­czeń­stwie. Lide­rzy poli­tycz­ni nie bio­rą zawsze pod uwa­gę wraż­li­wo­ści i potrzeb całe­go spo­łe­czeń­stwa. Sztu­ka spra­wo­wa­nia wła­dzy to trud­na umie­jęt­ność. To przede wszyst­kim służ­ba, wyma­ga­ją­ca posza­no­wa­nia god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka, bio­rą­ca pod uwa­gę jego słusz­ne aspi­ra­cje i ocze­ki­wa­nia. Spra­wo­wa­nie wła­dzy „w świę­to­ści i spra­wie­dli­wo­ści” – to służ­ba wyma­ga­ją­ca poko­ry, ofiar­no­ści, bez­in­te­re­sow­no­ści.

Frag­ment prze­mó­wie­nia na Ryn­ku Głów­nym, pod­czas skła­da­nia świą­tecz­nych życzeń, Kra­ków, 20 XII 2015 r.