Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODPOWIEDZIALNIE SPRAWOWAĆ WŁADZĘ

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Jest rzeczą naturalną i zdrową, że zmieniają się ekipy rządzące i że nikt nie ma monopolu na najlepszy sposób sprawowania władzy. Jeżeli ktoś chciał autentycznie służyć, a nie panować, nie powinien przeżywać zbyt głęboko goryczy przegranych wyborów i nie powinien przeszkadzać tym, którzy realizują nowe, nakreślone cele, jeżeli oczywiście są one słuszne i służą całemu społeczeństwu. (…) Równocześnie, jeżeli ktoś po wygranych demokratycznie wyborach przejął władzę i dodatkowo nie musi się nią formalnie dzielić, powinien z tym większą odpowiedzialnością sprawować tę władzę, liczyć się z wrażliwością pluralistycznego społeczeństwa. (…) Obserwujemy z niepokojem pogłębiające się podziały w naszym społeczeństwie. Liderzy polityczni nie biorą zawsze pod uwagę wrażliwości i potrzeb całego społeczeństwa. Sztuka sprawowania władzy to trudna umiejętność. To przede wszystkim służba, wymagająca poszanowania godności drugiego człowieka, biorąca pod uwagę jego słuszne aspiracje i oczekiwania. Sprawowanie władzy „w świętości i sprawiedliwości” – to służba wymagająca pokory, ofiarności, bezinteresowności.

Fragment przemówienia na Rynku Głównym, podczas składania świątecznych życzeń, Kraków, 20 XII 2015 r.