Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WSPOMNIENIE O O. JANIE GÓRZE

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Było widać, że on był cał­ko­wi­cie odda­ny mło­dym (…) i bar­dzo dbał o to, żeby te spo­tka­nia modli­tew­ne były odpo­wia­da­ją­ce mło­dzie­ży, powie­dzia­ne jej języ­kiem i jed­no­cze­śnie przez mło­dzież orga­ni­zo­wa­ne. Byłem na wszyst­kich tych spo­tka­niach led­nic­kich, bez żad­ne­go wyjąt­ku, i muszę powie­dzieć, że inne­mu czło­wie­ko­wi pew­nie nie uda­ło­by się popro­wa­dzić tych bodaj­że 19 spo­tkań – i to z takim ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz takim sze­ro­kim oddźwię­kiem pośród mło­dzie­ży. Uwa­żam, że tra­ci­my jed­ne­go z naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych dusz­pa­ste­rzy nasze­go cza­su. To podwój­na stra­ta – rów­nież z tego tytu­łu, że – na ile zda­ję sobie z tego dokład­nie spra­wę – nie miał przy­go­to­wa­ne­go kon­ty­nu­ato­ra. Czę­sto wra­ca­li­śmy do tego tema­tu: co będzie po ojcu Górze – czy ktoś udźwi­gnie ten cię­żar spo­tkań led­nic­kich, czy nikt nie da rady tego zro­bić? Teraz oprócz tej wdzięcz­no­ści Panu Bogu za to wszyst­ko, co o. Jan zro­bił, wyda­je mi się, że i domi­ni­ka­nie, i inni dusz­pa­ste­rze mło­dzie­ży będą w dużym kło­po­cie, czy znaj­dzie się nowy czło­wiek z podob­ny­mi cha­ry­zma­ta­mi i jed­no­cze­śnie z taką wiel­ką siłą ducha.

Frag­ment wspo­mnie­nia o zmar­łym 21 XII 2015 r. o. Janie Górze OP