Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Sło­wo sta­ło się cia­łem i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami” – napi­sał św. Jan (J 1,14). Odma­wia­jąc modli­twę „Anioł Pań­ski” powta­rza­my to zda­nie. Syn Boży został nazwa­ny Sło­wem. Swo­ją Ewan­ge­lię św. Jan roz­po­czy­na od wyzna­nia, że Syn Boży, któ­ry stał się czło­wie­kiem, jest wiecz­nym Sło­wem: „Sło­wo było u Boga i Bogiem było Sło­wo… Wszyst­ko przez Nie się sta­ło” (J 1,1–3). „W Nim było życie… Była świa­tłość praw­dzi­wa, któ­ra oświe­ca każ­de­go czło­wie­ka” (J 1,3–9). Dla nas Syn Boży, któ­ry naro­dził się jako Dzie­cię, jest życiem i świa­tłem. „Na świe­cie było Sło­wo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przy­szło do swo­jej wła­sno­ści, a swoi Go nie przy­ję­li” (J 1,10–11). Tak było w Betle­jem, gdzie nie było miej­sca w gospo­dzie, tak było na Kal­wa­rii i tak było w histo­rii, tak jest i dziś: „a swoi Go nie przy­ję­li”. Czas Boże­go Naro­dze­nia jest rachun­kiem sumie­nia dla każ­de­go z nas, dla rodzin, dla naro­dów. Wpa­trze­ni w żłó­bek betle­jem­ski, w któ­rym Dzie­cię zosta­ło poło­żo­ne, przede wszyst­kim dzię­ku­je­my za to, że Sło­wo, Wcie­lo­ny Syn Boży, „dało moc, aby się sta­li dzieć­mi Boży­mi” (J 1,12). Św. Paweł poucza nas, że „w Nim… wybrał nas przed zało­że­niem świa­ta, aby­śmy byli świę­ci i nie­ska­la­ni przed Jego obli­czem” (Ef 1,4). Mał­żon­ko­wie, rodzi­ce sku­pie­ni z dzieć­mi wokół Dzie­ciąt­ka Jezus, niech prze­ży­wa­ją swo­ją god­ność i swo­je powo­ła­nie: ludz­kie, chrze­ści­jań­skie, mał­żeń­skie i rodzi­ciel­skie. Łaska Świąt Boże­go Naro­dze­nia, atmos­fe­ra dni świą­tecz­nych, jest wiel­ką szan­są dla umoc­nie­nia wia­ry i dla pogłę­bie­nia miło­ści w rodzi­nie. Nie wol­no spro­wa­dzić prze­ży­wa­nia tajem­ni­cy Naro­dze­nia Pana Jezu­sa tyl­ko do Paster­ki i wie­cze­rzy wigi­lij­nej, czy też – do pre­zen­tów, przyj­mo­wa­nia gości, odpo­czyn­ku i roz­ry­wek. „Bóg zechciał, aby Mary­ja, świę­ta i nie­po­ka­la­na w miło­ści (por. Ef 1,4), sta­ła się Mat­ką Odku­pi­cie­la czło­wie­ka. Na ogrom grze­chu Bóg odpo­wia­da peł­nią prze­ba­cze­nia” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 3).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Prze­zna­czę dłuż­szą chwi­lę na modli­tew­ne roz­wa­ża­nie o swo­im życio­wym powo­ła­niu. Jeśli się uda, poroz­ma­wiam o tym z rodzi­ną.