Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODNALEŹĆ BOGA

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Kto dzi­siaj pra­gnie wejść do bazy­li­ki Naro­dze­nia Pana Jezu­sa w Betle­jem, ten odkry­wa, że kamien­ny por­tal, któ­ry kie­dyś mie­rzył pięć i pół metra (…) został w więk­szej czę­ści zamu­ro­wa­ny. Pozo­sta­ło tyl­ko niskie wej­ście mie­rzą­ce pół­to­ra metra. Inten­cją tej zmia­ny była zapew­ne lep­sza ochro­na bazy­li­ki przed ewen­tu­al­ny­mi napa­da­mi, ale cho­dzi­ło też o to, by każ­dy, kto pra­gnie wejść do miej­sca naro­dze­nia Jezu­sa musiał się pokor­nie pochy­lić. Gdy chce­my odna­leźć Boga, obja­wia­ją­ce­go się jako sła­be Dziec­ko, musi­my zejść z konia nasze­go „oświe­co­ne­go” rozu­mu. Musi­my porzu­cić nasze fał­szy­we prze­ko­na­nia, naszą pychę inte­lek­tu­al­ną, któ­ra prze­szka­dza nam doświad­czać bli­sko­ści Boga. Musi­my naśla­do­wać wewnętrz­ną dro­gę św. Fran­cisz­ka – dro­gę wio­dą­cą w kie­run­ku rady­kal­nej poko­ry i pro­sto­ty zewnętrz­nej i wewnętrz­nej – któ­ra uzdal­nia ser­ce do widze­nia Boga w naj­mniej­szych. Trze­ba pochy­lić się, aby móc przejść przez bra­mę wia­ry i spo­tkać Boga, któ­ry róż­ni się od naszych wyobra­żeń i ocen. Boga, któ­ry kry­je się w poko­rze nowo naro­dzo­ne­go dziec­ka.
Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Paster­ki w Kate­drze Poznań­skiej, 25 XII 2015 r.