Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem” (Łk 3,16) – tak mówił św. Jan Chrzci­ciel. Poprzed­nik Pana Jezu­sa zapo­wia­dał Mesja­sza, któ­ry będzie chrzcił „Duchem Świę­tym i ogniem”. Wzy­wał do pro­sto­wa­nia ście­żek życia dla nad­cho­dzą­ce­go Zba­wi­cie­la. Udzie­lał chrztu, któ­ry przyj­mo­wa­li Izra­eli­ci, wyzna­jąc swo­je grze­chy. Pan Jezus, Wcie­lo­ny Syn Boży, sta­nął wśród grzesz­ni­ków i przy­jął chrzest, znak poku­ty, aby oznaj­mić, że przy­szedł umrzeć za grze­chy świa­ta. W cza­sie chrztu w Jor­da­nie obja­wi­ła się tajem­ni­ca Trój­cy Świę­tej. Na przyj­mu­ją­ce­go chrzest Syna Boże­go, któ­ry stał się czło­wie­kiem, zstą­pił Duch Świę­ty „w posta­ci cie­le­snej niby gołę­bi­ca” (Łk 3,22). Z nie­ba ode­zwał się głos: „tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie” (Łk 3,22). Chrzest Pana Jezu­sa zapo­wia­dał sakra­men­tal­ny Chrzest, przez któ­ry sta­li­śmy się dzieć­mi Ojca Nie­bie­skie­go, brać­mi Chry­stu­sa, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go, cząst­ką Kościo­ła. Ten Chrzest usta­no­wił Zmar­twych­wsta­ły Jezus, posy­ła­jąc Apo­sto­łów na cały świat, aby gło­si­li Ewan­ge­lię i udzie­la­li Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go (por. Mt 28,19). W jubi­le­uszo­wym roku, 1050 lat od Chrztu Pol­ski, dzię­ku­je­my za chrze­ści­jań­ską histo­rię nasze­go naro­du, za wszyst­kich, któ­rzy gło­si­li Ewan­ge­lię i przyj­mo­wa­li Chrzest, za obec­ne i przy­szłe poko­le­nia. W szcze­gól­ny spo­sób w tym roku, któ­ry jest Nad­zwy­czaj­nym Rokiem Miło­sier­dzia, dzię­kuj­my za naszych rodzi­ców, chrzest­nych, wycho­waw­ców, kate­che­tów, za kapła­na, któ­ry nam udzie­lił Chrztu świę­te­go. Pamię­taj­my o rocz­ni­cy swo­je­go Chrztu i przy­po­mi­naj­my o Chrzcie bli­skim w rodzi­nie. W świę­to Chrztu Pań­skie­go czy­ta­my frag­ment pro­roc­twa Iza­ja­sza (Iz 42,1–7). Pro­rok zapo­wia­da, że Mesjasz będzie słu­gą, wybra­nym, w któ­rym Bóg ma upodo­ba­nie. Będzie pokor­nym i odważ­nym, nie znie­chę­ci się, będzie świa­tłem dla naro­dów, przy­nie­sie wol­ność naro­dom. „W kate­drze, któ­ra jest Kościo­łem-Mat­ką… lub też w innych kościo­łach o szcze­gól­nym zna­cze­niu, zosta­ła otwo­rzo­na na cały rok… Bra­ma Miło­sier­dzia” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 3).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
W roku jubi­le­uszu Chrztu Pol­ski będzie­my pamię­tać o rocz­ni­cy Chrztu św. każ­de­go z człon­ków rodzi­ny.