Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Łk 3,15–16.21–22

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Giot­to, Chrzest Chry­stu­sa, (1303–1305)

Gdy lud ocze­ki­wał z napię­ciem i wszy­scy snu­li domy­sły w ser­cach co do Jana, czy nie jest on Mesja­szem, on tak prze­mó­wił do wszyst­kich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem. Kie­dy cały lud przy­stę­po­wał do chrztu, Jezus tak­że przy­jął chrzest. A gdy się modlił, otwo­rzy­ło się nie­bo i Duch Świę­ty zstą­pił na Nie­go w posta­ci cie­le­snej niby gołę­bi­ca, a z nie­ba ode­zwał się głos: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie.
ROZWAŻANIE
Gdy wystą­pił pro­rok Jan Chrzci­ciel, wszy­scy z wiel­kim napię­ciem ocze­ki­wa­li wyja­śnień, snu­li domy­sły co do jego posłan­nic­twa. Zale­ża­ło im na pozna­niu sło­wa Boże­go, na zro­zu­mie­niu woli Stwór­cy, na odkry­ciu praw­dy. Minę­ły wie­ki. Dziś wie­lu wyzna­ją­cych wia­rę w Jezu­sa nosi pra­gnie­nie wręcz prze­ciw­ne temu, co poru­sza­ło poko­le­nia Jana. Dziś bowiem coraz czę­ściej zale­ży nam na tym, by Bóg poznał nasze pra­gnie­nia, nasze pomy­sły i nasze roz­wią­za­nia i do nich się dosto­so­wał. Wie­lu inte­re­su­je Bóg roze­zna­ją­cy wolę czło­wie­ka, a nie czło­wiek roze­zna­ją­cy wolę Boga. Bóg akcep­tu­ją­cy decy­zje czło­wie­ka, a nie czło­wiek reali­zu­ją­cy decy­zje Boga. Lecz ten porzą­dek nie jest porząd­kiem, o któ­rym uczy sło­wo Boże.

(rs)