Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RODZINY WIARĄ SILNE

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Przy­kład nie­zwy­kle gor­li­we­go życia i hero­icz­nej śmier­ci Szcze­pa­na jest zawsze przej­rzy­sty, zawsze żywy, zachę­ca­ją­cy do skła­da­nia oso­bi­ste­go świa­dec­twa wia­ry, nadziei i miło­ści w naszym dzi­siej­szym świe­cie. Wiel­kim polem skła­da­nia świa­dec­twa jest dzi­siaj rodzi­na, pod­sta­wo­wa i nie­za­stą­pio­na komór­ka życia spo­łecz­ne­go. Potrze­bu­je­my zdro­wych moral­nie, sil­nych wia­rą rodzin, otwar­tych na dar życia, w któ­rych odra­dza się naród i Kościół. Zda­je­my sobie dobrze spra­wę, jak kru­che jest dzi­siaj dobro, któ­re­mu na imię rodzi­na. Tym więk­sza nasza odpo­wie­dzial­ność. Tym więk­sze wyzwa­nie dla tych, któ­rzy mogą wspo­ma­gać mał­żon­ków i rodzi­ców, poma­ga­jąc im w tru­dzie wycho­wa­nia dzie­ci. Wiel­kim obsza­rem skła­da­nia świa­dec­twa jest dzi­siaj posta­wa i czy­ny miło­sier­dzia. Wzy­wa nas do tego papież Fran­ci­szek, ogła­sza­jąc Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia. Ojcu Świę­te­mu zale­ży na tym, byśmy ponow­nie i głę­bo­ko prze­ży­wa­li praw­dę o miło­sier­nym Bogu, któ­ry pochy­la się nad losem świa­ta, nad losem każ­dej i każ­de­go z nas. Każ­dy z nas ma oso­bi­ste doświad­cze­nie Boże­go miło­sier­dzia, więc powi­nien sta­wać się „miło­sier­nym jak Ojciec”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość św. Szcze­pa­na, kościół
pw. św. Szcze­pa­na w Kra­ko­wie, 26 XII 2015 r.