Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JESTEŚMY POWOŁANI, BY ZWYCIĘŻAĆ

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Miło­sier­dzie pro­wa­dzi nas i budzi w nas świa­do­mość, że jeste­śmy jed­ną rodzi­ną, wezwa­ną do budo­wa­nia wię­zi peł­nych zaufa­nia i wza­jem­ne­go wspar­cia. Wezwa­ną do sta­wie­nia czo­ła wie­lu nie­po­ko­ją­cym pro­ble­mom współ­cze­sne­go świa­ta: od zagro­że­nia ter­ro­ry­zmem do sta­nu upo­ka­rza­ją­ce­go ubó­stwa, od roz­prze­strze­nia­nia bro­ni do epi­de­mii i wynisz­cze­nia śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go, co zagra­ża przy­szło­ści pla­ne­ty. Jeste­śmy powo­ła­ni, by zwy­cię­żać razem z Chry­stu­sem „tajem­ni­cę nie­pra­wo­ści”, sta­jąc się świad­ka­mi soli­dar­no­ści i budow­ni­czy­mi poko­ju. Tego poko­ju dzi­siaj moc­no bra­ku­je w naszej chrze­ści­jań­skiej Ojczyź­nie. Sko­ro zaś weszli­śmy już w świę­ty Rok Miło­sier­dzia, sko­ro dzię­ku­je­my Opatrz­no­ści Bożej za Jubi­le­usz 1050-lecia Chrztu Pol­ski i ocze­ku­je­my Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, któ­re będą jakimś świa­dec­twem wia­ry Pola­ków, potrze­ba, aby jesz­cze moc­niej utkwić wzrok w miło­sier­dziu, byśmy sami – tak­że na polu poli­tycz­nych spo­rów – sta­li się sku­tecz­nym zna­kiem dzia­ła­nia miło­sier­dzia jed­nych wobec dru­gich. Gorą­co pro­śmy o łaskę świa­do­mo­ści i zro­zu­mie­nia, że jeste­śmy Naro­dem ochrzczo­nym i tyl­ko w opar­ciu o Ewan­ge­lię Pol­ska może roz­wi­jać się według woli Bożej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Paster­ki w Kate­drze Poznań­skiej, 25 XII 2015 r.