Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przez Maryję Syn Boży przyszedł na świat

KS. BP ROMAN PINDEL ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Obcho­dzo­na dziś przez Kościół uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki przy­po­mi­na, że wła­śnie przez Mary­ję Syn Boży przy­szedł na świat. Wspo­mi­na­ny w Nowy Rok tytuł Maryi jest naj­waż­niej­szy ze wszyst­kich god­no­ści, jakie Jej przy­pi­su­je­my. Ona jest naj­do­sko­nal­szą uczen­ni­cą i naj­do­sko­nal­szym stwo­rze­niem, od Niej i od Jej zgo­dy zaczę­ła się epo­ka odku­pie­nia. Ona jest też pierw­szą, któ­ra uwie­rzy­ła i prze­ko­ny­wa­ła uczniów, aby uwie­rzy­li w Jezu­sa. Ona jako pierw­sza naj­peł­niej korzy­sta z łaski zwią­za­nej z przyj­ściem na świat nasze­go Zba­wi­cie­la. Mary­ja jest zna­kiem wypeł­nie­nia Bożych obiet­nic, peł­ni cza­sów. To Bóg jako pierw­szy wybrał, wyróż­nił i zaufał tej kobie­cie z Naza­re­tu – powie­rzył Jej Syna Boże­go, aby Go nosi­ła pod ser­cem, aby Go kar­mi­ła, wycho­wy­wa­ła i towa­rzy­szy­ła, dopó­ki nie sta­nie się doro­słym czło­wie­kiem. To dzię­ki Niej Jezus mógł zaznać cie­pła domu, miło­ści mat­ki, poznać, co to zna­czy mieć naj­bliż­szą kobie­tę w swo­im życiu, dopó­ki męż­czy­zna nie znaj­dzie swej dru­giej poło­wy. Tytuł Mat­ki, jaką Bóg daje tej jedy­nej i nie­po­wta­rzal­nej kobie­cie, odwo­łu­je się do naj­waż­niej­szej god­no­ści Maryi. Gdy­by­śmy w żad­nym Piśmie ani w tra­dy­cji ust­nej nie zacho­wa­li imie­nia Maryi, to i tak z sza­cun­kiem mogli­by­śmy mówić o Niej: to ta kobie­ta, któ­ra przy­nio­sła na świat, poro­dzi­ła Syna Boże­go.

Frag­ment orę­dzia nowo­rocz­ne­go do wier­nych, 1 I 2016 r.